Licencja transportowa do 3,5 T DMC – ile kosztuje licencja na przewóz osób towarów?

W 2022 roku branżę transportową  czeka prawdziwa rewolucja.  Jedne z największych zmian dotyczą firm, które wykonują międzynarodowy zarobkowy przewóz towarów pojazdami o łącznej masie poniżej 3,5 t. Warto przyjrzeć się nowym przepisom i przeanalizować, jakie obowiązki zostaną nałożone na przedsiębiorców i kierowców.

Licencja transportowa od 2,5 do 3,5t dmc – kogo będzie dotyczyć?

To już pewne – 21 maja w życie wchodzą kolejne zmiany wchodzące w skład pakietu mobilności. Tym razem są to przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady numer 2020/1055, które w wielu przypadkach nakładają na transport od 2,5 do 3,5 tony wymagania, stosowane dotychczas tylko wobec transportu ciężkiego. Od daty wejścia w życie nowych przepisów wymagana będzie licencja na przewóz rzeczy do 3,5 t. Zmiany dotyczą wyłącznie transportu towarów na obszarze Unii Europejskiej. Oznacza to, że przepisami nie są objęte firmy realizujące krajowy i międzynarodowy przewóz osób, krajowy przewóz towarów oraz międzynarodowy transport towarów na potrzeby własne.

Duże zmiany dla kierowców busów od maja 2022 – transport tylko z licencją.

Co z transportem międzynarodowym? Od 21 maja 2022 roku, każda firma transportowa do 3,5 tony, realizująca przewozy towarów pomiędzy poszczególnymi krajami Unii Europejskiej będzie musiała posiadać licencję wspólnotową. Aby ją uzyskać, należy spełnić wymagania, przewidziane we wspomnianym Rozporządzeniu PE i Rady. Już teraz warto podjąć stosowne kroki – można to robić od 5 lutego do 20 maja.

Zezwolenie – spedycja a licencja na transport do 3,5 tony

Jak w kontekście przepisów pakietu mobilności wygląda kwestia spedycji w transporcie lekkim? Dotychczasowe prawo pozostawiało szerokie pole do interpretacji. Ważną wskazówką była opinia Ministerstwa Transportu sprzed kilku lat, w myśl której pośrednictwo przy przewozie rzeczy było obarczone wymogiem posiadania licencji. Nowe przepisy wskazują, że licencja na pośrednictwo będzie potrzebna w przypadku przewozów międzynarodowych i kabotażowych.

Czy przewozy busami do 3,5 tony podlegają pod kabotaż?

Bus transportowy do 3,5 tony jest objęty takimi samymi zasadami i limitami kabotaży jak transport ciężki. Wynika to wprost z artykułu 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1072/2009. Możliwe jest zatem wykonanie trzech operacji kabotażowych w ciągu 7 dni od ostatniego (całkowitego lub częściowego) rozładunku w kraju docelowym.  Transport musi odbywać się tym samym pojazdem, którym kierowca przekroczył granicę.

Międzynarodowy transport rzeczy pojazdami lub zespołami pojazdów do DMC 3,5 tony – wymagania legitymowania się licencją wspólnotową

Licencja wspólnotowa uprawnia do zarobkowego transportu towarów pomiędzy krajami UE. Decyzję o jej przyznaniu wydaje Główny Inspektor Transportu Drogowego. Liczba wypisów z licencji musi być taka jak liczba posiadanych przez firmę pojazdów. Ważne jest, aby kopie licencji zawsze były przechowywane w pojazdach. Jak spełnić wymagania GITD i zdobyć licencję?

Dwuetapowe ubieganie się o licencję transportową

Aby uzyskać licencję transportową do 3,5 tony, należy najpierw zdobyć zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika. Jest ono wydawane przez Prezydenta Miasta lub Starostwo Powiatowe, gdzie należy złożyć stosowne dokumenty. Dopiero po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika przedsiębiorca może starać się o licencję międzynarodową – należy złożyć wniosek do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Powinny w nim zostać wskazane informacje takie jak okres obowiązywania licencji, liczba wypisów i liczba zgłaszanych pojazdów. Każdy pojazd wykonujący transport międzynarodowy musi być wskazany we wniosku.

Wymagane dokumenty o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej

Oprócz samych wniosków o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika/wydanie licencji transportowej, należy przygotować kilka innych dokumentów. Podczas pierwszego etapu, związanego z zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika, przedsiębiorca powinien złożyć oświadczenie osoby zarządzającej transportem oraz oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji i czyny związane z prawem o ruchu drogowym (art. 6 ust.1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009). Potrzebne jest również standardowe zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Należy załączyć Certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy/osób oraz dokumenty potwierdzające posiadanie zdolności finansowej, o których mowa w art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009. Potrzebne będą też oświadczenia stwierdzające spełnienie wymagań prawnych w stosunku do osób zatrudnionych, dotyczące bazy eksploatacyjnej oraz o ewentualnym zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi, lecz wykonującymi osobiście przewóz na rzecz przedsiębiorcy. Do dokumentów należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

Składając wniosek o wydanie licencji wspólnotowej, należy dołączyć zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wykaz pojazdów wraz z najważniejszymi danymi (numer rejestracyjny, ładowność, FMC, rok produkcji, VIN, marka prawo dysponowania). Podobnie jak w pierwszym etapie niezbędny jest dowód opłaty skarbowej, dokumenty potwierdzające zdolność finansową firmy oraz oświadczenia: o niekaralności, dotyczące kierowców (OK), bazy eksploatacyjnej (OB) oraz osoby zarządzającej transportem (OC). 

Jak wyglądają opłaty licencji transportowej do 3,5 tony?

Opłata za wydanie zezwolenia dla przewoźnika drogowego wynosi 1000 zł + po 100 zł za każdy zgłoszony pojazd. To ile kosztuje licencja transportowa, zależy od okresu jej ważności.  Koszt licencji transportowej do 5 lat wynosi 4000 zł + 440 zł za wypis z licencji, natomiast w przedziale 5-10 lat jest to 8000 zł i 880 zł za każdy wypis. Standardowo obowiązują także opłaty skarbowe za pełnomocnictwo. Należy również pamiętać o załączeniu numeru NIP firmy w tytule przelewu na numer konta bankowego GITD.

Załączniki o zabezpieczeniu finansowym i dobrej reputacji

Licencja transportowa do 3,5 tony może być wydana tylko dla firm posiadających odpowiednie zabezpieczenie finansowe. Jak udokumentować stan finansów przedsiębiorstwa? Można zrobić to za pomocą rocznego sprawozdania finansowego, gwarancji bankowej lub ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej – OCPD. Aby potwierdzić dobrą sytuację finansową przedsiębiorstwa, należy posiadać 9000 euro na pierwszy oraz 5000 euro na każdy kolejny pojazd wykorzystywany do transportu międzynarodowego.

Dobra reputacja jest obok płynności finansowej przedsiębiorstwa jednym z najważniejszych warunków, niezbędnych do otrzymania licencji wspólnotowej. Aby spełnić wymóg dobrej reputacji, osoby prowadzące działalność gospodarczą nie mogą być skazane za przestępstwa umyślne wymienione w Ustawie o transporcie drogowym (Art. 5 ust. 2a). Są to przestępstwa dotyczące między innymi odpowiedzialności zawodowej, prawa o ruchu drogowym, transportu, prawa pracy, handlowego, jak również kwestii takich jak np. podrabianie dokumentów, handel narkotykami lub ludźmi. Załącznikami potwierdzającymi posiadanie dobrej reputacji są wcześniej wspomniane – zaświadczenie i oświadczenie o niekaralności.

Jak wygląda sytuacja transportu lekkiego w Wielkiej Brytanii?

Jak Brexit wpłynął na transport międzynarodowy? Busy wykorzystywane do transportu na obszarze Zjednoczonego Królestwa od 21 lutego będą mogły być prowadzone wyłącznie przez kierowców posiadających świadectwo kwalifikacji zawodowej oraz licencję wspólnotową. Nic nie zmieniło się w kontekście kabotażu – w związku z niedoborem lokalnych kierowców i trudnościami z uzupełnianiem zaopatrzenia, do 30 kwietnia 2022 zniesiony został ilościowy limit przewidziany dla kabotażu. Bus transportowy lub ciężarówka może przez dwa tygodnie pozostawać na obszarze Wielkiej Brytanii i wykonywać operacje kabotażowe. Kolejny transport międzynarodowy zakończony w Wielkiej Brytanii pozwoli na nowo korzystać z dwutygodniowego okresu zezwalającego na podejmowanie zleceń kabotażowych.

Polisa OC przewoźnika drogowego – od czego uchroni wykupienie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika OCP?

Nowe obowiązki wynikające z przepisów pakietu mobilności to tylko jedna z istotnych kwestii, którymi powinni zająć się przewoźnicy. Inną ważną sprawą jest wybór ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Wykupienie polisy OCP nie jest obowiązkowe, stanowi jednak oczywiste zabezpieczenie wobec odpowiedzialności, jaką przewoźnik ponosi za transportowany ładunek. Ubezpieczenie chroni przed ewentualną kradzieżą towaru, a także przed zniszczeniami, uszkodzeniami oraz opóźnieniami w dostawie. Polisa OCP powinna obejmować wszelkie obowiązki przewoźnika określone w prawie transportowym oraz Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów. W razie wystąpienia szkody, firma przewoźnika jest zabezpieczona finansowo, a kontrahent może liczyć na wypłatę odszkodowania. Niektórzy przewoźnicy decydują się na wykupienie rozszerzonej polisy, która obejmuje niestandardowe sytuacje – np. awarię sprzętu.