Analiza i rozliczanie czasu pracy kierowców

Zgodnie z Ustawą o czasie pracy kierowców, przedsiębiorca dla każdego pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowcy powinien tworzyć ewidencję czasu pracy. Rozliczanie czasu pracy kierowcy zatrudnionego w firmie transportowej jest podstawowym elementem prowadzenia dokumentacji.

Zgodnie z rozporządzeniem MPIPS, wskazana ewidencja powinna obejmować pracę w poszczególnych dobach roboczych, w tym w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a także:

  1. Dyżury,
  2. Urlopy,
  3. Zwolnienia od pracy,
  4. Inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy.

Przedsiębiorstwo transportowe zobligowane jest do przechowywania tak stworzonych dokumentów przez okres 3 lat.

Korzyści płynące z prowadzenia „pełnej” ewidencji czasu pracy:

01

Przechowywanie danych źródłowych przez okres 1 roku

02

Uelastycznienie czasu pracy poprzez zastosowanie korzystnego planu pracy

03

Brak obowiązku przechowywania „zaświadczeń o dniach wolnych”

04

Wiedza na temat dokładnej ilości dodatkowych składników wynagrodzenia, takich jak godziny nadliczbowe, dyżury i godziny nocne

05

Zabezpieczenie przed
roszczeniami pracowników

06

Ograniczenie kar nakładanych przez
Państwową Inspekcję Pracy.

Zapewniamy rozliczanie godzin pracy kierowców, czasu postoju oraz pozostawania do dyspozycji, przygotowane zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi (m.in. UoCPK, Kodeksem Pracy, najnowszymi interpretacjami GIP, MPIPS, Sądów Pracy).