Kiedy wymagana jest urlopówka dla kierowcy?

Urlopówka dla kierowcy, czyli popularna „weekendówka” jest niczym innym, jak po prostu zaświadczeniem o nieprowadzeniu pojazdu. Wokół aktualnych przepisów powstało wiele wątpliwości interpretacyjnych. Czego dotyczą?

Chodzi między innymi o rozgraniczenie przypadków, w których urlopówka dla kierowcy tira lub busa jest niezbędnym dokumentem oraz takich, kiedy wystarczy sam wpis manualny do tachografu cyfrowego. Jakie informacje znajdują się na urlopówce? Kiedy kierowca koniecznie musi posiadać dokument? Jak postępować podczas zatrudniania nowego kierowcy oraz w sytuacji, kiedy jest on na zwolnieniu chorobowym? Informacje na ten temat poznasz poniżej. Sprawdź!

Co to jest urlopówka dla kierowcy?

Urlopówka jest zaświadczeniem, które kierowca zawodowy musi posiadać w przypadku braku zarejestrowanej aktywności na kartach kierowcy i wykresówkach. Jak wiadomo, karta kierowcy zapisuje dane z ostatnich 28 dni roboczych i powinna w tym okresie zostać sczytywana przynajmniej jednokrotnie. Warto podkreślić, że należy zachować całkowitą ciągłość zapisu informacji o aktywnościach kierowcy – cały 28-dniowy okres musi zostać udokumentowany, niezależnie od wykonywanych w tym czasie czynności. Urlopówkę należy wypełnić komputerowo lub maszynowo, dokument powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem kierowcy.

Liczne wątpliwości w kwestii wymogu stosowania urlopówek dla kierowcy pojawiły się w związku z wprowadzoną przez pakiet mobilności zmianą przepisów dotyczących wykonywania wpisów manualnych. W artykule 34 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 możemy znaleźć piktogramy oraz przypisane do nich czynności, takie jak:

 • przerwa,
 • odpoczynek,
 • urlop wypoczynkowy,
 • zwolnienie lekarskie.

Dodanie urlopu wypoczynkowego i zwolnienia lekarskiego do listy czynności spowodowało dość popularną, jednak błędną interpretację, że wpisy manualne mogą całkowicie zastąpić urlopówki dla kierowców.

Odpoczynek dzienny i tygodniowy

Czy urlopówka dla kierowcy jest potrzebna w przypadku odpoczynku dziennego lub weekendowego? Odpoczynek w kabinie powinien zostać zarejestrowany na karcie kierowcy/wykresówce w sposób automatyczny. Podczas kontroli niezbędny będzie zapis z tachografu.

Odpoczynek tygodniowy poza pojazdem może być udokumentowany poprzez wpis manualny.

Kierowcy stosujący tachografy analogowe zobowiązani są do odręcznego odnotowania odpoczynku na wykresówce, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że pozostanie ona w tachografie przez okres dłuższy niż jedna doba.

Urlopówka dla kierowcy a zwolnienie lekarskie

Zwolnienie lekarskie to jedna z sytuacji, kiedy inspektorzy mogą wymagać wglądu do urlopówki kierowcy. Uprawnienia te wynikają wprost z artykułu 11 Dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz z krajowej ustawy o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004, która w artykule 31 wskazuje między innymi, że:

 • w przypadku braku możliwości wprowadzenia danych, zgodnie z art. 34 rozporządzenia (UE) nr 165/2014 lub Umową AETR, przedsiębiorca wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany wystawić kierowcy wykonującemu przewóz drogowy zatrudnionemu u tego przedsiębiorcy zaświadczenie, jeżeli kierowca: 1) przebywał na zwolnieniu lekarskim od pracy z powodu choroby; 2) przebywał na urlopie wypoczynkowym.

Kluczową kwestią jest ciągłość zapisów, dlatego urlopówka dla kierowcy jest niezbędna w przypadku braku odnotowania aktywności na kartach lub wykresówkach.

Co znajduje się na urlopówce?

Urlopówka dla kierowcy, czyli zaświadczenie o działalności musi zawierać następujące informacje:

 • nazwę przedsiębiorstwa wraz z adresem (ulica i numer, kod pocztowy, miejscowość, państwo) oraz numerem telefonu i adresem e-mail,
 • imię i nazwisko pracownika wystawiającego zaświadczenie oraz jego stanowisko w firmie,
 • dane kierowcy (imię, nazwisko, data urodzenia, numer dokumentu, dokładna data rozpoczęcia pracy w przedsiębiorstwie),
 • okres objęty zaświadczeniem – godzina, dzień, miesiąc, rok,
 • przyczyna wystawienia urlopówki (zwolnienie chorobowe, urlop wypoczynkowy, czas wolny/odpoczynek, prowadzenie pojazdu wyłączonego z zakresu stosowania rozporządzenia WE 561/2006 lub AETR, wykonywanie innej pracy niż prowadzenie pojazdu, pozostawanie w gotowości),
 • miejscowość i data wystawienia,
 • podpis wystawiającego oraz podpis kierowcy.

Urlopówka a nowy kierowca

Urlopówka dla nowego kierowcy jest dokumentem, który koniecznie musi zostać wystawiony od dnia zatrudnienia, czyli dokładnie od godziny 00:00, aż do momentu rozpoczęcia pracy. Kierowca, który przenosi się z innego przedsiębiorstwa transportowego do nowego pracodawcy, powinien posiadać dane z karty kierowcy oraz wykresówek z ostatnich 28 dni, tak aby zachować ciągłość w dokumentowaniu swoich czynności.