Karta Kwalifikacji Kierowcy – co to jest i jak ją zdobyć?

W 2022 roku pojawiły się kolejne dokumenty dla kierowców – Karta Kwalifikacji Kierowcy oraz elektroniczny Profil Kierowcy Zawodowego. Dla kogo potrzebny jest pierwszy z tych dokumentów oraz z jakiego powodu został on wprowadzony do użytku?

Z artykułu dowiesz się, gdzie złożyć wniosek o Kartę Kwalifikacji Kierowcy, od kiedy można to robić oraz jakie wymagania trzeba spełnić, aby otrzymać KKK.

Co to jest Karta Kwalifikacji Kierowcy?

Karta Kwalifikacji Kierowcy to dokument, którym zainteresowani będą przede wszystkim obcokrajowcy podchodzący do kursu kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego dla kierowców zawodowych. Mówimy o bardzo dużej grupie ludzi – udział zagranicznych kierowców w obsadzie polskich firm od lat jest wysoki. Sami tylko Ukraińcy pracujący w transporcie międzynarodowym stanowią niemal 1/3 wszystkich zatrudnionych kierowców.

KKK musi posiadać każdy właściciel prawa jazdy wydanego przez inny kraj niż Polska, który wykonuje dla polskich przewoźników pracę kierowcy zawodowego w zakresie definiowanym przez kategorię prawa jazdy D (autobusy) lub C i C+E (samochody ciężarowe). Karta Kwalifikacji Kierowcy jest więc niezbędna dla każdego kierowcy, który posiada zagraniczny dokument i rozpoczyna:

 • szkolenie okresowe,
 • kurs kwalifikacji wstępnej,
 • kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej,
 • kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej,
 • kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej.

Skąd wziął się taki wymóg wobec zagranicznych kierowców? Chodzi oczywiście o kod 95, wpisywany w rubryce 12 polskiego prawa jazdy, który stanowi potwierdzenie posiadania kwalifikacji wymaganych do prowadzenia pojazdu danej kategorii. Brak kodu uniemożliwia wykonywanie pracy w charakterze kierowcy zawodowego. Niestety, zagraniczne dokumenty nie mają odpowiedniego miejsca na wpisanie kodu 95, stąd konieczność wprowadzenia w życie KKK.

A zatem dla kogo Karta Kwalifikacji Kierowcy jest niezbędna? Od 6 kwietnia 2022 roku dokument ten obowiązuje każdego posiadacza zagranicznego prawa jazdy, który chce wykonywać przewóz drogowy ciężarówkami lub autobusami.

Kto wydaje Kartę Kwalifikacji Kierowcy?

Karta kwalifikacji zawodowych kierowcy wydawana jest przez Starostwo Powiatowe właściwe dla miejsca zamieszkania osoby, która ubiega się o ten dokument. Kartę można odebrać osobiście lub za pośrednictwem poczty (forma odbioru określana jest we wniosku).

Dokumenty potrzebne do Karty Kwalifikacji Kierowcy

Sam wiosek o Kartę Kwalifikacji Kierowcy to nie wszystko – należy uzupełnić go o dokumenty wskazane w stosownym Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2022 r. (rozporządzenie w sprawie wydawania karty kwalifikacji kierowcy). Co należy dostarczyć do urzędu?

 • dokument tożsamości,
 • kserokopię prawa jazdy
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 • kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 • wydane w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej lub oświadczenie o wydaniu w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej – w przypadku ubiegania się o wydanie profilu kierowcy zawodowego, który jest potrzebny do uzyskania kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji uzupełniającej przyśpieszonej,
 • wydane w Rzeczypospolitej Polskiej w odpowiednim zakresie świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej lub oświadczenie o wydaniu w Rzeczypospolitej Polskiej w odpowiednim zakresie świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej – w przypadku ubiegania się o wydanie profilu kierowcy zawodowego, który jest potrzebny do ukończenia szkolenia okresowego; warunek nie dotyczy przypadku wydania do dnia 10 września 2008 r. prawa jazdy kategorii D1, D1+E, D i D+E lub do dnia 10 września 2009 r. prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C lub C+E.

Niezbędne będą także następujące oświadczenia:

 • o spełnieniu warunku określonego w art. 39b ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym – w przypadku ubiegania się o profil kierowcy zawodowego potrzebny do uzyskania kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej;
 • o spełnieniu warunku określonego w art. 39d ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym – w przypadku ubiegania się o profil kierowcy zawodowego potrzebny do ukończenia szkolenia okresowego

W przypadku działania przez pełnomocnika należy też dostarczyć pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych.

Gdzie wyrobić Kartę Kwalifikacji Kierowcy?

Wniosek o wyrobienie KKK przyjmuje ten sam urząd, który ostatecznie wydaje dokument – Starostwo Powiatowe właściwe dla miejsca zamieszkania kierowcy. Karta Kwalifikacji Kierowcy powinna zostać wydana w terminie do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku. Wzór wniosku o Kartę Kwalifikacji Kierowcy można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych urzędów.

Jak złożyć wniosek o Kartę Kwalifikacji Kierowcy?

Wniosek można złożyć w urzędzie osobiście lub poprzez pośrednika, a także drogą internetową. Aby utworzyć Kartę Kwalifikacji Kierowcy online, potrzebny jest dostęp do Elektronicznej Skrzynki Podawczej Systemu Pojazd i Kierowca, a także profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny (weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu).

Ile kosztuje Karta Kwalifikacji Kierowcy?

Opłata za wydanie karty kierowcy wynosi 150 złotych + 0,50 zł opłaty ewidencyjnej.