Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym i czasie pracy przyjęta!

ustawa czas pracy kierowców

To już oficjalne – większość przewoźników czekał na tę chwilę – 26 stycznia Sejm przyjął ostatecznie poprawki Senatu i tym samym zakończyły się prace nad ustawą o zmianie ustawy o transporcie drogowym i czasie pracy kierowców. Kolejnymi krokami, które w krótkim czasie zostały spełnione były – podpisanie nowelizacji ustawy przez prezydenta oraz ogłoszenie jej w Dzienniku Ustaw. Te zmiany wprowadzają rewolucję między innymi, jeśli chodzi o wynagrodzenia kierowców, o czym informowali nasi eksperci w trakcie szkoleń i webinarów.

Co ciekawe, wszystkie poprawki senackie zostały przyjęte, z wyjątkiem jednej, która miała wprowadzić abolicję za ewentualne błędy w początkowym okresie jej obowiązywania.

Czasu na opublikowanie ustawy nie było za wiele, wszystko musiało się zakończyć przed 02.02.2022 r.- gdyż w ustawie zapisano, że od tej daty wchodzą w życie zmiany dotyczące wynagrodzeń (braku delegacji dla kierowców międzynarodowych). 

Jakie ważne zmiany przynosi ostateczny kształt ustawy?

Najważniejsze zmiany, które wprowadza ustawa o zmianie ustawy o transporcie i czasie pracy zakładają:

 • Usunięcie delegacji dla kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe.
 • Dodanie możliwości skorzystania z niższych podstaw oskładkowania i opodatkowania dla kierowców międzynarodowych.
 • Dla kierowców wykonujących transport krajowy – delegacje zostają po staremu.
 • Pozostawienie możliwości zaliczenia dyżuru do wynagrodzenia minimalnego (nie ma dodanego zakazu).
 • Dla kierowców z ryczałtami za nadgodziny i godziny nocne oraz dla kierowców pracujących w systemie zadaniowym (poprawka Senatu,) zostaje możliwość wyłączenia z obowiązku tworzenia ewidencji czasu pracy zostaje
 • Konieczność tworzenia szczegółowej ewidencji czasu pracy dla kierowców z wyszczególnionymi składnikami na podstawie danych z kart kierowców i tachografów (uwzględniając punkt poprzedni).
 • Konieczność dostosowania bazy do wielkości floty pojazdów  – łączna ilość miejsc parkingowych na wszystkich bazach przewoźnika musi być dostosowana dla co najmniej jednej trzeciej pojazdów będących w jego dyspozycji.
 • Konieczność uzyskania licencji oraz spełnienia warunków zawodu przewoźnika drogowego dla firm wykonujących międzynarodowe zarobkowe przewozy rzeczy pojazdami powyżej 2,5 tony DMC (m.in. baza eksploatacyjna, zarządzający transportem, zabezpieczenie finansowe na każdy pojazd, licencja oraz wypisy, świadectwa kierowców). Dodatkowo dla tych pojazdów ustalono kary za przeważenia zależne od procentowego przekroczenia DMC od 500 do 2000 zł.
 • Obowiązkowe coroczne informowanie o liczbie zatrudnionych pracowników oraz kierowców wykonujących operacje transportowe w ostatnim roku.
 • Skrócenie do 30 dni z 1 roku braku możliwości wydawania nowych świadectw kierowców w przypadku naruszeń związanych ze świadectwami kierowców.
 • Zakaz wykonywania przewozów pojazdami zarejestrowanymi poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Możliwość kontaktowania się kierowcy z firmą podczas kontroli drogowych, w celu np. przedstawienia dowodów, których brakuje w pojeździe.
 • Znaczne rozszerzenie katalogu dokumentów, które może kontrolować ITD, zgodne ze zmianami w rozporządzeniu 2020/1055.
 • W taryfikatorze dodano kary za naruszenia związane z pakietem mobilności:
  • odpoczynek powyżej 45 godzin odebrany w kabinie pojazdu (po 50 zł dla kierowcy, zarządzającego oraz firmy);
  • brak dokumentacji dotyczącej organizacji powrotu kierowcy maksymalnie co 4 tygodnie (150 zł firma, 50 zł zarządzający);
  • brak wpisu kraju przekroczenia granicy po 02.02.2022 r. (mandat dla kierowcy – 100 zł za każdy dzień);
  • brak powrotów pojazdów co maksymalnie 8 tygodni po 21.02.2022 r. (2000 zł firma);
  • brak dokumentacji wymaganej przez ITD, np. listów przewozowych, dokumentacji dot. delegowania (3000 złdla firmy).
 • Zmieniono zasady liczenia limitu czasu pracy w porze nocnej – po zmianach czas pracy będzie liczony nie w dobie 24-godzinnej, a pomiędzy odpoczynkami (dziennymi lub dziennym i tygodniowym). Już teraz program 4Trans pozwala na liczenie czasu pracy według nowego schematu.
 • Założono także znaczny wzrost zatrudnienia w ITD w najbliższych latach.

Źródło: