Koniec niejasności w sprawie ryczałtów

Koniec niejasności w sprawie ryczałtów

Rozwiązania stosowane przez OCRK w kwestii wypłaty ryczałtów noclegowych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 listopada 2016r. są w pełni zasadne.

Taki stan rzeczy został potwierdzony w ostatnich wyrokach Sądu Najwyższego (sygn. akt: I PK 77/16, I PK 300/15, I PK 309/15) w sprawach dotyczących wypłaty ryczałtów noclegowych.

Zgodnie z powyższym, możemy rozróżnić trzy dopuszczalne rozwiązania, na które może zdecydować się przedsiębiorca:

1) Wypłacanie ryczałtów noclegowych w pełnej wysokości za wszystkie noclegi kierowcy,

2) Wypłacanie ryczałtów noclegowych ustalonych w kwocie niższej niż obowiązujące limity z zastrzeżeniem regularnych odpoczynków tygodniowych (min. 45h),

3) Niewypłacanie ryczałtów noclegowych za odpoczynki dzienne i skrócone tygodniowe, zgodnie z art. 8 pkt. 8 rozp. WE 561/2006, w sytuacji ustalenia odpowiedniej wysokości diety.

Ponadto Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej po konsultacjach z Ministerstwem Finansów potwierdziło, że ryczałty noclegowe, które są uregulowane w przepisach wewnątrzzakładowych pracodawców lub umowach o pracę nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne (ZUS) oraz nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (US).

Pełna treść pisma MRPiPS dostępna jest na stronie TLP Polska TUTAJ.