Dobra reputacja przewoźnika

Dobra reputacja przewoźnika

Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (lub licencji transportowej) zarówno w chwili składania wniosku, jak i przez cały okres wykonywania zawodu musi legitymować się dobrą reputacją.

W świetle art. 7d ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 125, poz. 1371, ze zm.), wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, nie jest lub przestał być spełniony, jeżeli wobec przedsiębiorcy, zarządzającego transportem między innymi orzeczono co najmniej dwie ostateczne decyzje administracyjne o nałożeniu kary pieniężnej za naruszenie określone w załączniku nr IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009. Główny Inspektor Transportu Drogowego (GITD) po stwierdzeniu, że na przedsiębiorcę lub zarządzającego transportem nałożono sankcje, wszczyna procedurę wyjaśniającą.

Po przeprowadzeniu postępowania GITD wydaje decyzję o uznaniu, że:

  • dobra reputacja przewoźnika pozostaje nienaruszona, albo
  • utrata dobrej reputacji stanowi proporcjonalną reakcję za nałożone sankcje.

Obok tych dwóch wariantów, przepisy zakładają jeszcze trzecie rozwiązanie, czyli możliwość poprawy działań przedsiębiorcy. W toku postępowania to organ, na podstawie wyjaśnień strony stwierdza, że utrata dobrej reputacji będzie stanowiła nieproporcjonalną reakcję za naruszenia i wydaje decyzję o uznaniu, że dobra reputacja przewoźnika pozostaje nienaruszona.

Powody wszczęcia postępowania

Powodem do wszczęcia postępowania z urzędu GITD jest informacja dotycząca istnienia dwóch prawomocnych decyzji, (czyli takich, wobec których wszelkie środki odwoławcze zostały wyczerpane) z katalogu czynów szczególnie wzbronionych [1]. Katalog ten jest zawarty w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r., ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE.

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do w/w rozporządzenia są to m.in.: zły stan techniczny pojazdów, niewłaściwy sposób przewozu materiałów niebezpiecznych, bagatelizowanie braku uprawnień kierowców, przejazd pojazdów nienormatywnych bez zezwoleń, ale również:

  • Przekroczenie maksymalnych sześcio- lub czternastodniowych okresów prowadzenia pojazdu o co najmniej 25%.
  • Przekroczenie, w rozliczeniu dziennym, o co najmniej 50 % maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy lub czasu odpoczynku trwającego nieprzerwanie przynajmniej 4,5 godziny.
  • Brak tachografu lub ogranicznika prędkości, a także korzystanie z nielegalnego urządzenia, które może zmieniać zapisy w urządzeniach rejestrujących lub ograniczniku prędkości, fałszowanie wykresów lub danych pobranych z tachografu czy karty kierowcy.
  • Posługiwanie się przez kierowcę sfałszowaną kartą kierowcy, kartą, której nie jest posiadaczem lub którą otrzymał na podstawie fałszywych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów.

Plan naprawczy

Jeśli przedsiębiorca podejrzany będzie o utratę dobrej reputacji wówczas GITD wzywa przedsiębiorcę do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w ciągu 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Wezwanie dotyczy również przesłania planu naprawczego wdrożonego w celu dążenia do prawidłowej dyscypliny pracy lub procedur zapobiegających powstawaniu naruszeń obowiązków lub warunków przewozu drogowego – pod rygorem wydania decyzji administracyjnej o stwierdzeniu niezdolności zarządzającego transportem do kierowania operacjami transportowymi w oparciu o posiadany materiał dowodowy. W takich okolicznościach przedsiębiorca musi opracować plan działania i pisemnie wskazać go organowi. Plan musi być wiarygodny i rokować poprawę sytuacji, która zapewne niebawem podlegać będzie re-kontroli.

Przedsiębiorca może przykładowo:

  1. Skorzystać z usług firmy zewnętrznej ściśle wyspecjalizowanej w zakresie wdrażania prawidłowej dyscypliny pracy, szkoleń kierowców, właściwej analizy czasu pracy i regulaminów pracy oraz warunków zatrudnienia i w okresie np. 6 miesięcy poprawić swoją reputację.
  2. Przedstawić dokumenty potwierdzające dyscyplinowanie kierowców (upomnienia, nagany, zwolnienia z pracy), którzy doprowadzili do istnienia bardzo poważnych naruszeń.
  3. Udostępnić materiały potwierdzające dodatkowy nadzór nad przemieszczaniem się pojazdów i przestrzeganiem norm rozporządzenia 561/2006, systemy lokalizacyjne (GPS).

Cofnięcie zezwolenia

Po wyczerpaniu środków rehabilitacyjnych, jeżeli organ kontrolny stwierdzi, że przedsiębiorca nadal nie spełnia jednego lub większej liczby wymogów, zawiesza lub cofa zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Wobec osoby zarządzającej, jeżeli istnieją niezbite dowody na fakt utraty dobrej reputacji, organ stwierdza, że zarządzający transportem jest niezdolny do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy.

Praktyka kontrolna

Postępowania w zakresie kontroli utrzymania dobrej reputacji są prowadzone przez Wojewódzkich Inspektorów Transportu Drogowego z upoważnienia Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Praktyka wskazuje, że organ kontroli potrafi sięgnąć do spraw nawet sprzed dwóch lat, jeśli doszło do poważnego naruszenia przepisów. Jeżeli wdrażany system „KREPTD” tj. Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego będzie już w pełni funkcjonował, kontrole w tym zakresie zapewne nabiorą tempa. Ten rozbudowany system, którego łączny koszt utworzenia i funkcjonowania wyniesie 55,89 mln zł[2] (koszty łączne w latach 2016-2025), ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa transportu drogowego oraz warunków uczciwej konkurencji między przewoźnikami. Klientom zapewni natomiast łatwy dostęp do wykazu pozytywnie zweryfikowanych przedsiębiorców.

 

[1] Najpoważniejsze naruszenia dla celów art. 6 ust. 2 lit. a

[2] https://www.premier.gov.pl/mobile/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-transporcie-drogowym.html

 

O jednym z zakończonych postępowań w sprawie utraty dobrej reputacji pisaliśmy tutaj: Dobra reputacja przedsiębiorcy. Zakończone postępowanie GITD


Opracowanie: Jakub Ordon, Ekspert OCRK w zakresie ITD i PIP