Płaca minimalna we Francji – rozliczanie czasu pracy kierowców

Z dniem 7 lipca 2017 roku w życie weszła ustawa o płacy minimalnej Loi Macron, która reguluje przepisy dotyczące pracowników delegowanych przez przedsiębiorstwa transportowe do pracy na terenie Francji. Wyjaśniamy, jak postępować, aby uniknąć kar, których całkowita kwota może sięgnąć prawie 500 tys. euro.

Warto zaznaczyć, że ustawa Loi Macron obejmuje swoimi przepisami w takim samym zakresie wszystkich kierowców, zarówno tych realizujących przewóz towarów, jak i osób. Dodatkowo nie uwzględnia rozróżnienia w zależności od tonażu, w związku z czym pojazdy zaliczane do tzw. floty lekkiej są traktowane tak samo jak te powyżej 3,5 tony.

Kogo dotyczy obowiązek?

Francuska ustawa dotyczy kierowców delegowanych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę realizujących wszystkie rodzaje transportu, w tym przewóz osób w sytuacji wysadzania lub zabierania pasażerów zarówno na, jak i z terytorium Francji. Z przepisów wyłączony jest tranzyt.

Jaka jest wysokość płacy minimalnej?

Od 01.01.2019 r. we Francji ogólna stawka płacy minimalnej (tzw. SMIC) wzrosła do 10,03 euro, dlatego przypominamy, że obowiązujące dotychczas niższe stawki, należy zastąpić zaktualizowaną stawką wynagrodzenia. Kierowcy samochodów o masie całkowitej do 3,5 t  i powyżej tej masy zarobią 10,03 euro, natomiast wysoce wykwalifikowani kierowcy pojazdów ciężarowych otrzymają 10,21 euro. Zgodnie z postanowieniami obowiązującego krajowego porozumienia zbiorowego, kwoty są powiększane o 3% w przypadku pracowników posiadających kwalifikacje mechanika lub inkasenta. W sytuacji dni wolnych od pracy lub pracy w niedzielę kierowca otrzymuje dodatek w wysokości 10,22 euro (czas pracy w niedzielę lub święto nie przekracza 3 godzin) lub 23,77 euro (czas pracy w niedzielę lub święto powyżej 3 godzin).

Jakie obowiązki ma przedsiębiorca?

W przypadku delegowania pracownika do pracy na terenie Francji, obowiązkiem pracodawcy jest jego zgłoszenie w systemie SIPSI (www.sipsi.travail.gouv.fr). Wskazówki dotyczące wypełniania zaświadczenia znajdują się  tutaj. Należy pamiętać, że w przypadku delegowania przedsiębiorstwo transportowe ma obowiązek wyznaczyć swojego przedstawiciela na terenie Francji, odpowiedzialnego za kontakty w razie ewentualnej kontroli. Jego powołania pracodawca dokonuje w formie pisemnej z uwzględnieniem daty rozpoczęcia i czas obowiązywania.

Jeżeli chcesz ograniczyć sprawy administracyjne związane z powołaniem przedstawiciela,  zachęcamy do kontaktu z OCRK, które zapewnia reprezentanta na terytorium Francji oraz pomoc w trakcie kontroli. Przypominamy, że podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców, a także przechowywanie i udostępnianie dokumentacji przez okres 2 lat. Należy również pamiętać o terminowej wypłacie wyrównania do minimalnego wynagrodzenia za pracę, najpóźniej do ostatniego dnia roboczego kolejnego miesiąca.

Jakie dokumenty kierowca powinien mieć w pojeździe?

Pracownik ma obowiązek posiadania w pojeździe zaświadczenia o delegowaniu, które sporządzone jest w dwóch egzemplarzach – jeden dla kierowcy, drugi dla przedstawiciela. Kolejnym wymaganym dokumentem jest umowa o pracę. W przypadku kiedy kierowca jest zatrudniony przez agencję zatrudnienia, w razie kontroli musi okazać kopię umowy o pracę tymczasową oraz umowy o udostępnienie pracownika przetłumaczoną na język francuski. Kierowca nie może zapomnieć również o druku A1, będącym potwierdzeniem ubezpieczenia w Polsce.

Jakie kary grożą za niedopełnienie obowiązku?

Za naruszenie przepisów Loi Macron przewidziane są wysokie grzywny. Całkowita wysokość nałożonej kary finansowej może sięgnąć prawie 500 tys. euro. W przypadku braku zaświadczenia o delegowaniu, ustawa przewiduje do 750 euro grzywny, a w razie niemożności przedstawienia pozostałych dokumentów Inspekcji Pracy, doliczane jest do 450 euro dla wykroczeń trzeciego stopnia. Jeżeli przedsiębiorca zapomni o wypłaceniu wynagrodzenia, musi się liczyć z karą do 2 tys. euro na delegowanego pracownika i do 4 tys. euro, gdyby doszło do ponownego uchybienia w okresie jednego roku od daty powiadomienia o pierwszej karze. Aby uniknąć ewentualnych konsekwencji, warto skorzystać z oferty OCRK, która zapewnia kompleksową usługę rozliczania francuskiej płacy minimalnej z uwzględnieniem przepisów kraju przyjmującego i gwarancję minimalizacji kosztów firmy transportowej.