Zmiany w dyrektywie o delegowaniu przegłosowane!

Aktualizacja przepisów dyrektywy o delegowaniu pracowników została przyjęta 456 głosami do 147, przy 49 wstrzymujących się od głosu.

Tym samym zasada równej płacy za tę samą pracę staje się faktem. Poszczególne państwa UE będą miały dwa lata na transpozycję przepisów do prawa krajowego i wprowadzenie ich w życie.

Główne założenia:

  • Przepisy państwa przyjmującego, dotyczące szeroko pojętego wynagrodzenia (wraz z regulacjami z układów zbiorowych) obejmą pracowników delegowanych.
  • Delegowanie będzie mogło trwać maksymalnie do 12 miesięcy z możliwością przedłużenia o 6 miesięcy. Po tym okresie pracownika obowiązywać będą pełne przepisy prawa pracy kraju przyjmującego.
  • Pracownicy delegowani mają być skuteczniej chronieni przed oszustwami i wyzyskiem (szersza współpraca krajów członkowskich).
  • Do momentu wejścia w życie Pakietu mobilności transport międzynarodowy będą obowiązywały regulacje „starej” dyrektywy.

Komentarz eksperta OCRK, Kamila Wolańskiego:

Potwierdziły się nasze przypuszczenia – ostatecznie nie udało się zablokować tych zmian ani też „wyjąć” transportu międzynarodowego z regulacji dotyczących delegowania.

Na uwagę zasługuje fakt, że przepisy zmienionej dyrektywy będą miały zastosowanie do sektora transportu dopiero po wejściu w życie regulacji sektorowych, do tego momentu obowiązują dotychczasowe zasady.

Pakiet mobilności, nad którym równolegle trwają prace, ma doprecyzować w przeciągu następnych tygodni regulacje w odniesieniu do pracowników mobilnych, uwzględniających właśnie specyfikę sektora transportowego. W szczególności muszą zostać ustalone: rodzaj transportu, liczba dni pracy, po których kierowca stanie się „delegowanym” w rozumieniu dyrektywy oraz zasady dotyczące zaliczania poszczególnych składników wypłaty kierowcy w poczet wynagrodzenia minimalnego w innych krajach UE.

 

Więcej informacji: http://www.europarl.europa.eu