Rozporządzenie 165/2014 obowiązuje w pełni od 02.03.2016r.

Rozporządzenie 165/2014 obowiązuje w pełni od 02.03.2016r.

Od 02.03.2016r. obowiązuje w pełni Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014r.

Rozporządzenie:

 1. Zastępuje rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym.
 2. Zmienia rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego.

Zmiana rozporządzenia nr 561/2006 nastąpiła rok temu (2 marca 2015r.), głównie w zakresie sposobu użytkowania kart kierowców i wykresówek w czasie oddalenia się kierowcy od pojazdu oraz zakończenia użytkowania formularzy potwierdzających ich czynności w tym czasie.

Wycofanie z obiegu rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 nie oznacza zupełnej reorganizacji systemu dopuszczenia instalacji i użytkowania urządzeń rejestrujących stosowaniach w transporcie drogowym, a jedynie jej kolejne odświeżenie, ale tym razem przez zastosowanie wspólnego jednolitego rozporządzenia. Ponadto, ze względów czysto praktycznych uznano, że odesłania do rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 istniejące w przepisach (np. AETR lub 561) należy uznać za odesłania do niniejszego rozporządzenia 165/2014.

Celem, jaki przyświecał twórcom rozporządzenia 165/2014r., była konieczność dostosowania systemu z lat osiemdziesiątych do obecnych realiów. Dlatego też rozporządzenie wskazuje tendencję zmian, a Komisja miała za zadanie uwzględnić konieczność wprowadzenia modyfikacji w stosowaniu:

 1. Tachografów połączonych z globalnym systemem nawigacji satelitarnej w celu automatyzacji rejestracji położenia pojazdów do celów służb kontrolnych, łącznie ze zdalnym pobieraniem danych z tachografów. Bezpłatnego udostępniania i korzystania z praw autorskich patentów związanych z przesyłem danych do lub z tachografu. [Artykuł 8 – Inteligentny tachograf, pojazdy rejestrowane po dniu 2 marca 2019r. są wyposażone w tachograf wyposażony w system nawigacji satelitarnej celem określenia położenia oraz punktu początkowego dziennego okresu pracy].
 2. Definicji określającej moment rozpoczęcia „dziennego okresu pracy” [sprawa C-394/92 TS] następującego z chwilą uruchomienia przez kierowcę tachografu po odpoczynku dobowym lub tygodniowym.
 3. Udoskonaleń w tachografach pod kątem znormalizowanego interfejsu w celu zagwarantowania ich interoperacyjności z aplikacjami ITS ( inteligentne systemy transportowe (ITS) – systemy wykorzystujące technologie informacyjne i komunikacyjne w obszarze transportu drogowego, obejmującego infrastrukturę, pojazdy i jego użytkowników, a także w obszarach zarządzania ruchem i zarządzania mobilnością oraz do interfejsów z innymi rodzajami transportu; interoperacyjność – zdolność systemów oraz będących ich podstawą procesów gospodarczych do wymiany danych, informacji i wiedzy). [Artykuł 10 – Interfejs do inteligentnych systemów transportowych, pojazdy rejestrowane po dniu 2 marca 2019r. mogą mieć instalowane tachografy, których dane będą udostępniane w trybie ciągłym na innych urządzeniach].
 4. Aplikacji ułatwiających kierowcom odczytywanie danych zarejestrowanych przez tachograf w celu ułatwiania im zachowania zgodności z przepisami socjalnymi.
 5. Ciągłego dążenia producentów tachografów do zabezpieczenia tachografów i ich systemów przed ingerencją [Artykuł 9 – Wczesne zdalne wykrywanie możliwych przypadków manipulowania lub niewłaściwego użycia, po 2 marca 2034r., (dla tachografów z systemem nawigacji satelitarnej) państwa członkowskie wyposażają funkcjonariuszy w urządzenia do wczesnego zdalnego wykrywania naruszeń rozporządzenia 561/2006].
 6. Zwiększonego nadzoru nad bezpieczeństwem (w sytuacjach wprowadzania, instalacji lub dopuszczania do użytkowania tachografów) szczególny wgląd w system wydawania świadectw bezpieczeństwa, które powinny być wydawane wyłącznie przez jednostkę certyfikującą uznawaną przez Komitet Zarządzający w ramach „Umowy o wzajemnym uznawaniu świadectw z oceny bezpieczeństwa informatycznego”.
 7. Wspólnego centralnego rejestru kart kierowców i ich kontroli – „krajowy rejestr elektroniczny” z możliwością ich połączenia z innymi rejestrami, [Artykuł – 31 Elektroniczna wymiana informacji dotyczących kart kierowcy, wykluczenie możliwości posiadania kilku kart ważnych jednocześnie, poprzez stworzenie wspólnego systemu wymiany informacji, funkcjonariusze mają wgląd do aktualnego rejestru].
 8. Możliwości wydawania kart kierowcom z poza państw członkowskich (lub krajów niestosujących umowy AETR) [Artykuł 26 – Wydawanie kart kierowcy, miejsce normalnego zamieszkania oznacza miejsce, w którym dana osoba zwykle przebywa, (co najmniej 185 dni w każdym roku)].
 9. Ujednolicenia kontroli służb w zakresie wykrywania manipulacji, poprzez przyjęcie wspólnej metodologii szkoleń wstępnych i okresowych funkcjonariuszy.