Rating przedsiębiorstwa oraz nowa klasyfikacja naruszeń – kolejny etap wdrażania pakietu mobilności

klasyfikacje naruszeń kierowcy

2 maja br. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane dwa nowe rozporządzenia. Jedno z nich określa wzór liczenia ratingu przedsiębiorstwa, drugie natomiast zmienia rozporządzenie (UE) 2016/403, zawierając nową klasyfikację naruszeń. Rozporządzenia, które zaczną obowiązywać od 23.05 br. są kolejnym elementem wdrażania pakietu mobilności.

Nowe rozporządzenia dostępne są na poniższych stronach:

Co wprowadzają nowe rozporządzenia?

Rating przewoźnika, który będzie wyświetlany inspektorom podczas kontroli (również drogowych) z ERRU/KREPTD w postaci 4 kolorów:

 • przewoźnicy, u których nie przeprowadzono kontroli (przedział szary)
 • 0–100 punktów: przewoźnicy niskiego ryzyka (przedział zielony)
 • 101–200 punktów: przewoźnicy średniego ryzyka (przedział pomarańczowy)
 • 201 punktów lub więcej: przewoźnicy wysokiego ryzyka (przedział czerwony)

Punkty przyznawane są odpowiednio za stwierdzone naruszenia (NN – 90, BPN – 30, PN – 10, NMW – 1) z ostatnich dwóch lat i wyciągana jest ich średnia na kontrolę i pojazdy wg wzoru:

 

naruszenia kierowcy

Gdzie:

R — ogólny stopień ryzyka przedsiębiorstwa

n — liczba naruszeń danego rodzaju na pojedynczą kontrolę (wszystkie rodzaje kontroli).

i — pojedyncza kontrola

v — ważony wynik w zależności od rodzaju/wagi naruszenia (MI/SI/VSI/MSI)

MSI — najpoważniejsze naruszenie (ang. most serious infringement)

VSI — bardzo poważne naruszenie (ang. very serious infringement)

SI — poważne naruszenie (ang. serious infringement)

MI — niewielkie naruszenie (ang. minor infringement)

N — liczba pojazdów skontrolowanych podczas pojedynczej kontroli

r — łączna liczba kontroli w przedsiębiorstwie

g — współczynnik ważenia w przypadku zastosowania inteligentnego tachografu zgodnie z rozdziałem II rozporządzenia (UE) nr 165/2014

Jeśli firma będzie w przyszłości posiadać tabor wyposażony w wyłącznie tachografy inteligentne drugiej generacji, to wtedy wynik będzie pomniejszony o 10%.

Ze wstępnej analizy wynika, że większość przewoźników będzie wyświetlać się na szaro lub zielono, gdyż osiągnięcie koloru choćby pomarańczowego oznacza, że naruszeń jest bardzo dużo. Dokładnie rzecz biorąc, oznaczenie na pomarańczowo sygnalizuje, że średnio na kontrolę na pojazd było więcej niż jedno najpoważniejsze naruszenie. Najpoważniejszymi naruszeniami są np. manipulacje, za które dodatkowo można w Polsce stracić prawo jazdy na 3 miesiące.

Klasyfikacja naruszeń

Nowa klasyfikacja naruszeń, która wprowadza stopniowanie dla naruszeń do tej pory nieokreślonych – głównie są to nowe naruszenia, wynikające z ostatnich zmian pakietu mobilności. Do najciekawszych należą:

 • regularny tygodniowy okres odpoczynku lub dowolny tygodniowy okres odpoczynku trwający ponad 45 godzin wykorzystywany w pojeździe – BPN;
 • pracodawca nie pokrywa kosztów zakwaterowania poza pojazdem – PN;
 • przedsiębiorstwo transportowe nie organizuje pracy kierowców w taki sposób, aby umożliwić im powrót do centrum operacyjnego pracodawcy lub powrót do miejsca zamieszkania kierowców – BPN;
 • uzależnienie wynagrodzenia od przebytej odległości, szybkości dostawy lub ilości przewożonych rzeczy – BPN;
 • nieprawidłowe stosowanie lub niestosowanie oznaczenia promu/pociągu – PN;
 • brak symboli kraju rozpoczęcia/zakończenia pracy oraz symboli przekroczenia granic – PN – tutaj pojawia się niezgodność z polskim taryfikatorem, gdyż w polskich przepisach brak wpisu symbolu kraju określony został jako BPN;
 • niespełnienie zasad kabotażu (np. brak okazania dokumentów, brak okresu cooling-off) – BPN
 • brak zgłoszenia delegowania – BPN;
 • brak aktualizacji zgłoszenia delegowania – PN.

Dodanie tych i innych naruszeń jest o tyle ważne, że są kraje, gdzie wysokość kary zależy właśnie od stopnia naruszenia. Im więcej pozycji w tym rozporządzeniu, tym łatwiej przewoźnik może też stracić reputację, a co za tym idzie możliwość wykonywania zawodu. W Inelo pracujemy nad dostosowaniem do nowych rozporządzeń, o czym będziemy informować na bieżąco.