Od 5 lutego można ubiegać się o licencję i wypisy dla busów

licencja bus

Zgodnie z opublikowanymi zmianami do ustawy o transporcie drogowym[1], które opisywaliśmy w poprzednim artykule – ustawa o transporcie drogowym oraz  oparciu o przedstawiony harmonogram, w życie wchodzą kolejne regulacje. Tym samym od 5 lutego  do 20 maja br. można ubiegać się w Polsce o uzyskanie licencji oraz wypisów na każdy pojazd dla firm wykonujący międzynarodowy zarobkowy przewóz rzeczy pojazdami od 2,5 do 3,5 tony dmc.

Uwaga! Obowiązek uzyskania licencji zgodnie z nowymi wymogami nie dotyczy następujących przewozów pojazdami od 2,5 do 3,5 tony.:

 • krajowych i międzynarodowych przewozów osób;
 • wyłącznie krajowych przewozów rzeczy;
 • międzynarodowych przewozów rzeczy na potrzeby własne.

Nowe obowiązki różnią się w zależności od tego, czy firma już posiada licencję na wykonywanie międzynarodowych przewozów pojazdami powyżej 3,5 tony:

I. Dla firm transportowych posiadających już licencję wspólnotową, ale wykonujących zarobkowe przewozy międzynarodowe pojazdami lub zespołami pojazdów od 2,5 do 3,5 tony:

 • Należy dokonać zgłoszenia takiego pojazdu do zezwolenia oraz wystąpić o wypis z licencji wspólnotowej (druk LM8 ). Uwaga! Zgodnie z informacją na stornie www.gov.pl/  złożenie wniosku w tym przypadku możliwe jest od 21.02.2022 r.:
  „Od dnia 21 lutego br. Główny Inspektorat Transportu Drogowego otrzymuje właściwość do rozpatrywania wniosków dla przedsiębiorcy posiadającego obecnie zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, oraz licencję wspólnotową prowadzący transport pojazdami powyżej 3,5t. W przypadku złożenia przez takiego przedsiębiorcę wniosku o wydanie uprawnień dla pojazdów o dmc. 2,5-3,5 t. zostanie wydane postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania a przedsiębiorca, aby uzyskać uprawnienie, będzie musiał złożyć wniosek od nowa we właściwym terminie.”
 • Aby uzyskać wypis niezbędne są dowody poświadczające spełnienie wymogu zabezpieczenia finansowego na każdy pojazd. W przypadku, gdy przewoźnik posiada już wypisy na inne pojazdy kwota zabezpieczenia na pojazd o dmc 2,5-3,5 t wynosi 900 euro.
 • Należy pamiętać, że dla kierowców, którzy nie są obywatelami UE, trzeba dodatkowo uzyskać świadectwo kierowcy (na podstawie badań zdrowotnych i psychologicznych). Wszelkie formalności związane ze zdobyciem w tym przypadku świadectwa kierowcy są opisane na stronie: www.gov.pl.

II. Dla firm transportowych wykonujących zarobkowe przewozy międzynarodowe wyłącznie pojazdami lub zespołami pojazdów od 2,5 do 3,5 tony i nieposiadających jeszcze licencji wspólnotowej konieczne jest m.in.:

 • Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (opłata za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wynosi 1000 zł).
 • Rzeczywista i stała siedziba, w tym:
  • ilość miejsc parkingowych odpowiadających, co najmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych przez przewoźnika do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
  • organizowanie przewozów w taki sposób, aby pojazdy wracały na jedną z baz w kraju siedziby raz na co najmniej 8 tygodni;
  • posiadanie lokali, w których ma dostęp do oryginałów dokumentów dotyczących głównej działalności.
 • Dobra reputacja (osoba spełniająca wymóg dobrej reputacji nie może być skazana za poważne przestępstwa ani nie mogą na niej ciążyć sankcje za poważne naruszenie, w szczególności przepisów wspólnotowych w dziedzinie transportu drogowego).
 • Wykazanie zabezpieczanie finansowego na każdy pojazd, w przypadku pojazdów od 2,5 do 3,5 tony:
  • 1 800 EUR na pierwszy wykorzystywany pojazd;
  • 900 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd.
 • Wyznaczenie zarządzającego transportem posiadającego certyfikat kompetencji zawodowych.
 • Świadectwo kierowcy (na podstawie badań zdrowotnych i psychologicznych) dla pracowników, którzy nie są obywatelami UE). Wszelkie formalności związane z uzyskaniem w tym przypadku świadectwa kierowcy są opisane na stronie: www.gov.pl
 • Uzyskać licencję oraz wypisy na każdy pojazd. Opłata za udzielenie licencji dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy na okres:
  • do 5 lat wynosi 4000 zł + 440 zł za każdy wypis z licencji;
  • powyżej 5 (do 10 lat) wynosi 8000 zł + 880 zł za każdy wypis z licencji.

Ww. firmy już od 5 lutego tego toku mogą się ubiegać o licencję oraz wypisy.

Wszystkie niezbędne formalności w tym zakresie zostały opisane na stronie: www.gov.pl (druk LM1)

 

Zgodnie z ww. informacjami przedsiębiorcy wykonujący międzynarodowe zarobkowe przewozy rzeczy busami od 2,5 do 2,5t DMC maksymalnie do 20 maja 2022 r. muszą spełnić wspomniane wymogi administracyjne. Kolejne zmiany dla wykonywania tych przewozów pojawią się w lipcu 2026 r. – wówczas obowiązkowe w tych pojazdach staną się tachografy, a kierowcy będą musieli rejestrować obowiązkowo czas pracy i przestrzegać m.in. przepisów rozporządzenia 561/2006/WE.

[1] https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000020901.pdf