Delegowanie kierowców do Belgii: najważniejsze informacje

 

W związku z dużym zainteresowaniem klientów, przygotowaliśmy odpowiedzi na najważniejsze pytania związane z delegowaniem kierowców do pracy w Belgii.

 

1. Jakie przepisy regulują kwestię pracowników delegowanych w Belgii?

Obowiązek wypłaty wynagrodzenia minimalnego dla pracowników delegowanych w Belgii wprowadziła ustawa Loi portant diverses dispositions concernant le détachement de travailleurs.

2. Kiedy występuje obowiązek wypłaty wynagrodzenia?

W myśl informacji przekazanych przez stronę belgijską obowiązek wypłaty wynagrodzenia minimalnego w Belgii stosuje się w odniesieniu do:

  • transportu na terytorium Królestwa Belgii realizowanego przez przedsiębiorstwo z siedzibą w innym państwie członkowskim z udziałem pracownika/kierowcy wykonującego transport na zlecenie klienta belgijskiego lub przewoźnika belgijskiego (w związku z umową handlową zawartą pomiędzy tymi dwoma przedsiębiorstwami);
  • kabotażu na terytorium Belgii.

3. Kiedy i jak należy dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenie należy wykonać każdorazowo na okresy, w których wykonywane są przewozy podlegające pod konieczność wypłaty wynagrodzenia minimalnego na terytorium Belgii.  

Zgłoszenia dokonywane są za pomocą platformy elektronicznej LIMOSA, dostępnej na stronie: http://www.limosa.be/

Instrukcja dotycząca zgłaszania pracowników dostępna jest TUTAJ.

4. Czy wymagany jest przedstawiciel?

Nie ma obowiązku wyznaczania reprezentanta posiadającego adres korespondencyjny na terytorium Belgii. Wymagana jest jedynie „osoba łącznikowa” – może to być właściciel firmy lub pracownik klienta (zalecamy, by wyznaczona osoba komunikowała się, co najmniej w j. angielskim). Nie ma konieczności podpisywania umowy z osobą łącznikową.

Na podstawie: Dekret królewski z dnia 14 września 2017 r. zmieniający dekret królewski z dnia 20 marca 2007 r. w związku z wykonywaniem rozdziału 8 tytułu IV ustawy programowej (I) z dnia 27 grudnia 2006 r. (MB 20.09.2017, 2, s. 86086).

5. Jakie dokumenty są wymagane w pojeździe?

Oprócz standardowych dokumentów w pojeździe wymagane jest potwierdzenie zgłoszenia LIMOSA Document L1. Podobnie, jak w przypadku innych krajów zalecamy także, aby w kabinie pojazdu znajdował się dokument A1.

6. Jakie są zasady rozliczania i stawki płacy minimalnej?

Wynagrodzenie minimalne rozliczane jest zgodnie z postanowieniami układu zbiorowego dla sektora transportowego obowiązującego w Belgii – Transport routier et la logistique pour compte de tiers: sous-secteur personel roulant.

Oprócz stawki minimalnej za godzinę pracy, układ zbiorowy dla transportu przewiduje również konieczność wypłaty innych dodatków (np. za godziny dyspozycyjności, stażowe, związane z podróżą służbową).

7. Jakie są obowiązujące stawki wynagrodzenia minimalnego w sektorze transportowym?

Minimalne stawki wynagrodzenia przedstawia poniższa tabela:

 

 

8. Do kiedy należy wypłacić ewentualne wyrównanie wynagrodzenia?

Wypłata wynagrodzenia powinna nastąpić najpóźniej do ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie.

9. Jakie kary mogą zostać nałożone na przedsiębiorstwo za nieprzestrzeganie powyższych przepisów?

Kary związane z brakiem lub spóźnieniem się z wykonaniem deklaracji LIMOSA mogą wynieść od 2.400-24.000 euro. Informacje o pozostałych karach dla przewoźników, sięgających kilkudziesięciu tysięcy euro znajdziemy pod adresem: http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=4704

10. Jak często kontrolowane jest spełnienie obowiązku zgłoszeniowego oraz dokumentacja płacowa dotycząca wypłaty wynagrodzenia minimalnego na terenie Belgii? 

Na chwilę obecną żaden z klientów OCRK nie przekazał nam informacji o podjętych czynnościach kontrolnych w tym zakresie.

Z uwagi na omówione powyżej zagadnienia należy pamiętać o konieczności prowadzenia rejestrów wjazdów i wyjazdów dla kierowców delegowanych do pracy na terenie Belgii w celu poprawnego ich rozliczenia.

Zalecamy, aby raporty tworzone w tej formie wysyłane były do OCRK od kwietnia 2018r.