Płaca minimalna w Niemczech – rozliczanie czasu pracy kierowców

Twoi kierowcy wykonują przewozy na terenie Niemiec? Dowiedz się jakie obowiązki masz jako pracodawca i jakie kary grożą Ci za ich niedopełnienie.

MiLoG, czyli niemiecka ustawa Mindestlohngesetz o płacy minimalnej, która obowiązuje od początku 2015 roku, stanowi element prawa pracy zachodnich sąsiadów Polski. Przepisy narzucają na właścicieli firm transportowych obowiązek zgłaszania kierowców delegowanych do pracy na terenie Niemiec. Zastosowanie niemieckiego prawa odnośnie wynagrodzenia minimalnego wynika między innymi z Dyrektywy 96/71/WE oraz z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS).

Kogo dotyczy obowiązek?

Obowiązek dotyczy:

  • w przypadku przewozu rzeczy – wszystkich rodzajów transportu z wyłączeniem tranzytu
  • w przypadku przewozu osób – w sytuacji wysadzania pasażerów na terytorium Niemiec lub ich zabierania z tego państwa.

Pracodawca powinien wypłacać niemiecką płacę minimalną kierowcom realizującym przewozy na terenie Niemiec, zatrudnionym na podstawie umów o pracę oraz innych umów (umowa zlecenia, samozatrudnienia), które mają charakter umowy o pracę (kierowca pracuje w miejscu i czasie pod kierownictwem pracodawcy).

Jaka jest wysokość płacy minimalnej?

Od 1 stycznia 2019 r. ustawowa płaca minimalna wzrosła i wynosi obecnie 9,19 euro za godzinę. W związku z dobrą koniunkturą minimalna stawka godzinowa od 2020 r. ma wynieść 9,35 euro.

Od początku roku wzrosły również stawki świadczeń wynikające z rozporządzenia SvEV. Nowe stawki świadczeń wynoszą 251 euro na wyżywienie oraz 231 euro na zakwaterowanie. W przeliczeniu na dzień jest to odpowiednio 8,37 euro oraz 7,70 euro i takie wartości należy uwzględnić przy zaliczaniu polskich świadczeń na poczet płacy minimalnej na terytorium Niemiec od 1 stycznia 2019 roku.

Co można zaliczyć do niemieckiej płacy minimalnej?

Ogólnopolskie Centrum Rozliczenia Kierowców stworzyło procedurę rozliczania, która opiera się na unijnych dyrektywach, (na które powoływała się strona niemiecka przy wprowadzaniu płacy minimalnej), stanowisku niemieckiego Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy oraz analizie polskiego prawa dotyczącego wynagrodzenia, jak i należności wynikających z podróży służbowych kierowcy. Sposób rozliczenia płacy minimalnej, który nie powoduje znacznego obciążenia finansowego dla polskiego przewoźnika opiera się na odpowiednim zaliczeniu do niemieckiego wynagrodzenia minimalnego należności takich jak dieta oraz ryczałt za nocleg, wypłaconych kierowcy za delegację na terenie Niemiec. Prawidłowość takiego rozliczania potwierdzają pozytywne wyniki kontroli klientów OCRK przez niemieckie służby kontrolne.

WAŻNE! Należy pamiętać, że zwrot rzeczywiście poniesionych kosztów przez pracownika podczas podróży służbowej, zgodnie z artykułem 3 dyrektywy 96/71, nie jest i nigdy nie był częścią niemieckiej, ani żadnej innej zagranicznej płacy minimalnej.

Jakie obowiązki ma przedsiębiorca?

Pracodawca powinien zgłosić pracownika delegowanego do pracy na terytorium Niemiec do Bundesfinanzdirektion West w Kolonii za pośrednictwem strony www.meldeportal-mindestlohn.de. Naszym Klientom udostępniamy tłumaczenie zaświadczenia na język polski oraz wskazówki dotyczące jego wypełniania.

Do obowiązków przedsiębiorcy należy również ewidencjonowanie czasu pracy kierowców pracujących na terenie Niemiec oraz przechowywanie i udostępnianie dokumentacji przez okres 2 lat.

Nie należy również zapominać o terminowej wypłacie wyrównania do minimalnego wynagrodzenia za pracę – powinno być wypłacane najpóźniej do ostatniego dnia roboczego kolejnego miesiąca.


Jakie dokumenty kierowca powinien mieć w pojeździe?

Kierowca nie ma obowiązku posiadania przy sobie żadnych dokumentów dotyczących zgłoszenia, czy też potwierdzających wypłatę minimalnej stawki wynagrodzenia. Zalecamy natomiast, aby miał przy sobie druk „A1” potwierdzający ubezpieczenie pracownika w Polsce.

Jakie kary grożą za niedopełnienie obowiązku?

Za niewypełnienie obowiązku grożą naprawdę wysokie kary. Niewypłacanie wynagrodzenia minimalnego może kosztować przewoźnika nawet do 500 000 euro. Błędy administracyjne są z kolei obarczone sankcją wynoszącą do 30 000 euro.

Prawidłowo rozliczana płaca minimalna w Niemczech, zgodnie z ustawą MiLoG, stanowi zabezpieczenie dla firmy transportowej przy ewentualnej kontroli służby celnej, pozwala uniknąć wysokich kar oraz zapewnia spokój o poprawność rozliczeń. Warto więc zlecić jej rozliczanie specjalistom z OCRK.