Czym jest zezwolenie EKMT/ECMT i jakie są zasady jego przyznawania?

Aby móc realizować przewozy międzynarodowe rzeczy, należy posiadać odpowiednie zezwolenia. Jednym z nich jest zezwolenie EKMT, które uprawnia do wykonywania transportu drogowego w krajach członkowskich. W artykule tłumaczymy, jak je uzyskać oraz na terenie których krajów obowiązuje.

Europejska Konferencja Ministrów Transportu (fr. European Conference of Ministers of Transport, w skrócie  ECMT) została powołana 17 października 1953 roku na mocy Protokołu Brukselskiego, w trakcie odbywającej się konferencji ministrów transportu z 16 państw europejskich. Jej głównym założeniem jest wypracowywanie w oparciu o ogólnoeuropejską politykę, koncepcji rozwoju systemu transportu w Europie. Aktualnie członkami ECMT są 43 państwa, m.in.: Wielka Brytania, Włochy, Niemcy, Francja, Szwajcaria, Ukraina, Grecja czy Turcja.

Czym jest zezwolenie EKMT

Zezwolenie Europejskiej Konferencji Ministrów Transporty (skrót EKMT) umożliwia wykonywanie nieograniczonej liczby międzynarodowych przewozów pomiędzy poszczególnymi państwami będącymi członkami  EKMT, jak również  w tranzycie przez ich terytoria. Zezwolenie jest ważne dla wszystkich pojazdów należących do przedsiębiorstwa, jednak za każdym razem może z niego korzystać wyłącznie jeden pojazd. Należy pamiętać, że zezwolenie EKMT nie upoważnia do wykonywania transportu wewnątrzkrajowego w państwie członkowskim, nie ma zastosowania w krajach nienależących do EKMT, a także nie może być traktowane jako zezwolenie dla tzw. przewozów specjalnych, do których zaliczamy ładunki niebezpieczne i ponadgabarytowe.

Jak uzyskać zezwolenie EKMT?

Aby zezwolenie EKMT było ważne, potrzebne jest posiadanie prawidłowo wypełnionego karnetu, służącego do udokumentowania operacji transportowych na każdym etapie przewozu między krajami przynależnymi do EKMT. Karnet wydawany jest imiennie na przewoźnika i nie może zostać użyczony ani wymieniony z innym przedsiębiorcą. W sytuacji kontroli, karnet wraz z właściwym zezwoleniem EKMT powinny być przedstawione przez kierowcę właściwym władzom, które w razie konieczności mogą dokonać ewentualnego wpisu. Dlatego tak istotne jest, aby dokumenty znajdowały się w samochodzie podczas trwania całego przewozu, czyli od kraju załadunku, przez kraje tranzytowe, po państwo, gdzie pojazd jest rozładowywany. Aby przedsiębiorca mógł złożyć wniosek o wydanie zezwolenia EKMT, musi dysponować aktualną licencją, jak również ważnymi wypisami z licencji, które odpowiadają liczbie trzech pojazdów uprawnionych, spełniających wymogi EURO (m.in. EURO III, EURO IV lub EURO V dla samochodów z Polski), udokumentowane stosownymi certyfikatami odnośnie spełnienia kryteriów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu – zarówno przez pojazd i przyczepę.

Koszt wydania zezwolenia zagranicznego EKMT wynosi 1800 zł za jeden rok. Wysokość opłaty jest ustalana proporcjonalnie do liczby miesięcy, w trakcie których przedsiębiorca może wykorzystać zezwolenie, przyjmując rozpoczęty miesiąc za pełen.

Certyfikaty wymagane do zezwolenia EKMT są wydawane przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego oraz Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego po zgłoszeniu odpowiedniego wniosku wraz z kopią  nw. dokumentów:[1]

1. Certyfikatu (jednego z wymienionych):

  • EKMT zgodności potwierdzającego spełnienie przez pojazd wymogów technicznych i bezpieczeństwa dla pojazdu silnikowego „Euro III bezpieczny”, „EURO IV bezpieczny” lub „EURO V bezpieczny”
  • EKMT zgodności potwierdzającego spełnienie przez pojazd wymogów technicznych i bezpieczeństwa dla pojazdu silnikowego „EURO IV bezpieczny”, „EURO V bezpieczny”, „EEV bezpieczny” lub „EURO VI bezpieczny”
  • EKMT zgodności potwierdzającego spełnienie przez przyczepę wymogów technicznych i bezpieczeństwa
  • EKMT zgodności potwierdzającego spełnienie przez pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony i nieprzekraczającej 6 ton wymogów technicznych i bezpieczeństwa dla pojazdu silnikowego „EURO IV/4 bezpieczny”, „EURO V/5 bezpieczny”, „EEV bezpieczny” albo „EURO VI/6 bezpieczny” (w szczególnych przypadkach dla pojazdów powyżej 6 ton)
  • EKMT zgodności potwierdzającego spełnienie przez przyczepę o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony wymogów technicznych i bezpieczeństwa

2. Krajowego dokumentu stwierdzającego dopuszczenie pojazdu do ruchu

3. Dowodu wniesienia opłaty za wydanie certyfikatu

Certyfikaty wydawane są w języku polskim razem z niewypełnionym odpowiednikiem w językach angielskim i niemieckim. Za wydanie certyfikatu naliczane są następujące opłaty:

  • 250 zł – dla pojazdu samochodowego, który nie ma certyfikatu,
  • 100 zł – dla przyczepy albo naczepy nieposiadającej certyfikatu.

Dodatkowo za zamianę certyfikatu  lub wydanie jego wtórnika, pobierana jest opłata wynosząca 30 zł.

Warto pamiętać, że to w jaki sposób przedsiębiorca wykorzystuje zezwolenie EKMT, może zostać zweryfikowane już po upływie pierwszego kwartału. W sytuacji niewłaściwego posługiwania się zezwoleniem, zostaje ono unieważnione i udzielone osobie trzeciej. Unieważnione lub zwrócone zezwolenia udzielane są nowym przedsiębiorcom na pozostały czas ich trwania.

Szczegółowy wykaz krajów członkowskich EKMT:[2]

Albania (Al.), Armenia (ARM), Austria (A), Azerbejdżan (AZ), Białoruś (BY), Belgia (B), Bośnia i Hercegowina (BIH), Bułgaria (BG), Chorwacja (HR), Czechy (CZ), Dania (DK), Estonia (EST), Finlandia (Fin), Francja (F), Gruzja (GE), Niemcy (D), Grecja (GR),Węgry (H), Irlandia (IRL), Włochy (I), Łotwa (LV), Lichtenstein (FL), Litwa (LT), Luksemburg (L), FYR Macedonia (MK), Malta (M), Mołdawia (MD), Holandia (NL), Norwegia (N), Polska (PL), Portugalia (P), Rumunia (RO), Rosja (RUS), Serbia i Czarnogóra (SCG), Słowacja (SK), Słowenia (SLO), Hiszpania (E), Szwecja (S), Szwajcaria (CH), Turcja (TR), Ukraina (UA), Wielka Brytania (UK).

 

[1] https://www.biznes.gov.pl/en/publikacje/2658-uzyskanie-zezwolenia-ekmt

[2] https://www.biznes.gov.pl/en/publikacje/2658-uzyskanie-zezwolenia-ekmt