Zmiany w zakresie przepisów prawa pracy

Zmiany w zakresie przepisów prawa pracy

W dniu 01.01.2017 roku weszły w życie zmiany w zakresie przepisów prawa pracy, dotyczące m.in. regulaminu pracy i wynagradzania, nowych terminów składania wniosków do sądu.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:

1. Regulamin pracy, regulamin wynagradzania oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zmieniła się ilość zatrudnionych pracowników, która zobowiązuje pracodawcę do tworzenia regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Dotychczasowy próg 20 pracowników został zwiększony do 50 pracowników.

W przypadku przedsiębiorców zatrudniających od 20 do 50 pracowników, obowiązek tworzenia regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych powstanie w przypadku, gdy z odpowiednim wnioskiem wystąpi zakładowa organizacja związkowa działająca u pracodawcy.

2. Nowe terminy składania wniosków do sądu.

Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę (dotychczas 7 dni).

Żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę (dotychczas 14 dni).

Żądanie nawiązania umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy (dotychczas 14 dni).

3. Zmiany w zakresie wydawania świadectwa pracy.

W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Świadectwo pracy dotyczy okresu lub okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy.

W przypadku nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy wyłącznie na jego wniosek, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej (wniosek może być złożony w każdym czasie i dotyczyć wydania świadectwa pracy dotyczącego poprzedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy). W tym przypadku, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

4. Umowa o współodpowiedzialności materialnej pracowników.

Zgodnie z nowymi przepisami, umowa taka musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.