Zaświadczenie A1 dla obcokrajowców: nowe wytyczne ZUS

2 maja 2018 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował na oficjalnej witrynie internetowej długo oczekiwane wytyczne ujednolicające zasady wydawania zaświadczeń A1 dla obcokrajowców.

 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać zaświadczenie?

Aby osoba, będąca obywatelem państwa trzeciego mogła otrzymać zaświadczenie A1, powinna:

„1. Posiadać jeden z niżej wymienionych dokumentów, który uprawnia ją do pobytu w Polsce:

 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • zezwolenie na pobyt stały,
 • zezwolenie na pobyt czasowy oraz pracę,
 • wiza Schengen lub wiza krajowa wydana w celu:
  • wykonywania pracy w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, na podstawie wpisanego do ewidencji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – art. 60 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206, z późn.zm.),
  • wykonywania pracy, o której mowa w art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w okresie nieprzekraczającym 9 miesięcy w roku kalendarzowym – art. 60 ust. 1 pkt 5a ustawy o cudzoziemcach,
  • wykonywania pracy innej niż określona w art. 60 pkt 5 i 5a ustawy o cudzoziemcach– art. 60 ust. 1 pkt 6 tej ustawy.

2. Być rezydentem podatkowym w Polsce (posiadać certyfikat rezydencji podatkowej).”[1]

Spełnienie obu powyższych warunków łącznie jest niezbędne do wydania zaświadczenia przez wszystkie oddziały ZUS. Od 2 maja są to jedyne obowiązujące kryteria, brane pod uwagę przy ocenie, czy jest spełnione kryterium legalnego zamieszkania.

 

Co należy dołączyć do wniosku?

Aby otrzymać zaświadczenie A1, obywatel państwa trzeciego musi załączyć do wniosku:

 • wypełniony formularz US-54 ,,Informacja o legalności zamieszkania obywatela państwa trzeciego”, dostępny tutaj,
 • certyfikat rezydencji „Zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych”, wydany przez organ podatkowy. Informacje o zasadach jego wydawania można uzyskać od właściwego dla danego pracownika Urzędu Skarbowego.

 

Co z wnioskami sprzed 2 maja?

Jeżeli do wniosku o zaświadczenie A1, który został złożony przed 2 maja br., nie została jeszcze wydana decyzja, to zostanie on rozpatrzony zgodnie z nowymi wytycznymi. W takiej sytuacji nie ma konieczności składania nowego wniosku.

Więcej informacji można uzyskać na oficjalnej witrynie ZUS: www.zus.pl

[1] www.zus.pl/baza-wiedzy.pl