Zasady rozliczania francuskiej płacy minimalnej

Zasady rozliczania francuskiej płacy minimalnej

Z dniem 1 lipca wchodzą w życie przepisy o płacy minimalnej we Francji dotyczące kierowców.

 

Pomimo, iż dyrektywa 2014/67/UE wymaga, aby każde Państwo członkowskie zapewniło jedną stronę internetową na której zostaną podane wytyczne dotyczące płacy minimalnej, strona francuska na dzień dzisiejszy nie dopełniła tego obowiązku. W wyniku wielotygodniowych konsultacji z francuskimi prawnikami, biurami rozliczeń kierowców i pracownikami ambasady, OCRK opracowało zbiór informacji związanych z w/w ustawą. Przekazywane informacje opierają się na regulacjach dotyczących rozliczenia francuskich kierowców i obejmują one Kodeks Pracy, Kodeks Transportowy, Dekrety Rady Państwa, układy i porozumienia zbiorowe.

 

Zakres obowiązywania płacy minimalnej

Kabotaż, przewóz dwustronny z załadunkiem lub rozładunkiem we Francji.

Pracownicy objęci stawką minimalną

 • Umowa o pracę

Uwaga! Według francuskich przepisów wszelkiego typu umowy cywilnoprawne (umowa zlecenie, samozatrudnienie) mające znamiona stosunku pracy (kierowca wykonuje pracę stale na rachunek pracodawcy, na jego polecenie w ograniczonym okresie czasu na terytorium Francji) powinny zostać zastąpione umową o pracę.

 • Pracownicy tymczasowi (agencje pracy tymczasowej).
 

 

Obowiązki administracyjne

 • We wszystkich przypadkach delegowania przedsiębiorstwo transportowe wyznacza swego przedstawiciela na terenie Francji.
 • Przedsiębiorstwo transportowe wypełnia dla każdego delegowanego kierowcy zaświadczenie o delegowaniu (wzór zaświadczenia nie został jeszcze podany do wiadomości przez stronę francuską).

Naliczenie godzin pracy

Rzeczywisty czas pracy kierowców zatrudnionych w transporcie drogowym towarów jest czasem, w którym kierowca pozostaje do dyspozycji pracodawcy i musi stosować się do jego poleceń bez możliwości swobodnego zajmowania się sprawami osobistymi, obejmuje on:

 • czasy prowadzenia pojazdu
 • inne prace
 • dyspozycje (również podczas jazdy w załodze)

Do czasu pracy nie wlicza się:

 • czasu przerw i odpoczynków

 

Po zsumowaniu rzeczywistego czasu pracy na terenie Francji OCRK ustala wartość tzw. „amplitudy”.

Amplitudę określa się jako przerwę pomiędzy dwoma następującymi po sobie odpoczynkami dobowymi lub pomiędzy odpoczynkiem tygodniowym, a bezpośrednio poprzedzającym go lub następującym po nim odpoczynkiem dobowym.

amplituda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby prawidłowo wyliczyć wynagrodzenie kierowcy konieczne jest, aby OCRK:

 • Porównało sumę godzin rzeczywistego czasu pracy z liczbą godzin otrzymanych z kumulacji amplitud (dziennych) z danego miesiąca pomnożonej przez 75% wiedząc, że to działanie nie może skutkować zmniejszeniem całkowitej liczby godzin amplitudy o więcej niż 63 godziny;
 • W stosownym przypadku określiło dodatek do wynagrodzenia, jeśli minimalna gwarancja wyliczona na podstawie amplitudy daje wynik wyższy od wyniku godzin rzeczywistego czasu pracy.

 

Normy i definicje obowiązujące kierowców na terenie Francji

 • Tydzień zdefiniowany jest jako czas od godziny 00:00 w poniedziałek do 24:00 w niedzielę.
 • Norma tygodniowa wynosi 35 godzin.
 • Norma miesięczna wynosi 151,67 godziny (do celów rozliczeń 152 godziny).
 • Godziny pracy, za które przysługuje dodatek 25% to praca pomiędzy 35 godziną, a 43 godziną w rozliczeniu tygodniowym oraz praca pomiędzy 152 godziną, a 186 godziną w rozliczeniu miesięcznym.
 • Godziny pracy, za które przysługuje dodatek 50% to praca ponad 43 godzinę w rozliczeniu tygodniowym oraz praca ponad 186 godzinę w rozliczeniu miesięcznym.
 • Okres rozliczeniowy może maksymalnie wynosić 3 miesiące.
 • Wypłata wynagrodzenia odbywa się raz w miesiącu (najpóźniej do ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie).

 

Rozliczenie wynagrodzenia

Według przepisów, francuskich pracowników delegowanych dotyczą również składniki wynagrodzenia oraz inne dodatki określone w krajowym układzie zbiorowym.

Nasi francuscy partnerzy uważają, że według tamtejszych przepisów, pracowników delegowanych  dotyczą również składniki wynagrodzenia oraz inne dodatki określone w krajowym układzie zbiorowym.

 

 

 

Zasady rozliczania francuskiej płacy minimalnej

 
Poniżej przedstawiamy dwa możliwe warianty obliczania płacy minimalnej.

 

Pierwszy wariant zalecany jest przez OCRK z uwagi na wysokie prawdopodobieństwo nałożenia kar w przypadku nie uwzględnienia dodatków wynikających z układu zbiorowego pomimo, iż jest on niezgodny z prawem unijnym.

 

1. Rozliczenie wynagrodzenia wg zasad określonych we francuskim układzie zbiorowym
 • Minimalna stawka godzinowa uzależniona od „kategorii” pracownika, w przypadku kierowcy wysokość stawki wynosi od 9,68€ do 10,00€;
 • Dodatek stażowy, który w zależności od długości pracy w danym przedsiębiorstwie wynosi do 8%;
 • Dodatek z tytułu pracy w porze nocnej;
 • Dodatki z tytułu pracy w niedziele i święta;
 • Należności z tytułu podróży służbowych w wysokości do 55,92 € za każdą dobę obejmującą zakwaterowanie i dwa posiłki.
2. Rozliczenie wynagrodzenia wg zasad określonych Dyrektywą 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług:
 • „Ogólna” stawka minimalna w kwocie 9,67€;
 • Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe wg. regulacji francuskich.

 

Uwaga!

Dieta wypłacana kierowcom wg zasad polskiego rozporządzenia dot. podróży służbowych wchodzi w skład francuskich należności z tytułu delegacji wynoszących do 55,92€.

Ryczałt za nocleg wchodzi w skład wynagrodzenia minimalnego tylko w przypadku, gdy dodatkowo zapewnimy kierowcy miejsce do spania (np. w kabinie pojazdu). Przypominamy, że na terenie Francji kierowca nie może przebywać w kabinie pojazdu odbierając odpoczynek regularny tygodniowy, więc w takim przypadku wypłacony ryczałt za nocleg nie będzie częścią płacy minimalnej.  

 

 

W przypadku pojawienia się nowych informacji OCRK wystosuje kolejne komunikaty.

 

Wcześniejsze informacje dotyczące rozliczania płacy minimalnej we Francji: Aktualności OCRK