Wyrok Trybunału Sprawiedliwości

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości

W dniu 12.02.2015 zapadł Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C 396/13 dotyczącej płacy minimalnej dla pracowników delegowanych do pracy w Finlandii.

Trybunał między innymi zajął się regulacjami dyrektywy 96/71/WE, na którą powołuje się również strona niemiecka w dyskusji o płacy minimalnej dotyczącej polskich kierowców pracujących na ich terenie.
„W świetle akt sprawy wydaje się, że dieta nie jest wypłacana pracownikom tytułem zwrotu wydatków faktycznie poniesionych na skutek delegowania (w rozumieniu art. 3 ust. 7 akapit drugi dyrektywy 96/71). Celem tej diety jest bowiem zapewnienie ochrony socjalnej danym pracownikom poprzez zrekompensowanie niedogodności związanych z oddelegowaniem, polegających na oddaleniu zainteresowanych od ich zwykłego otoczenia. W konsekwencji taką dietę należy zakwalifikować jako „dodatek właściwy delegowaniu”. (…)

Tymczasem, zgodnie ze wspomnianym przepisem ten dodatek stanowi część płacy minimalnej.”

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE, mówiący o tym, że dieta może być zaliczana do wynagrodzenia minimalnego, pomimo że dotyczy innego stanu prawnego, ma jednak charakter ogólny, czyli może mieć zastosowane również do całkowicie odmiennych przypadków. Niekoniecznie niemieckie służby będą przychylne takiemu rozwiązaniu, jednak wyrok stanowi kolejny argument, który potwierdza słuszność naszej interpretacji.

Uzasadnione jest, aby do momentu wypowiedzenia się w tej sprawie właściwych sądów niemieckich jako część płacy minimalnej zaliczać zarówno diety jak i ryczałty noclegowe, które wypłacane są polskim kierowcom. Każda inna forma uzupełnienia wynagrodzenia spowodowałaby sytuację, w której polski kierowca zarabia (w ujęciu płacy minimalnej) więcej niż jego niemiecki odpowiednik (8,5 Euro), a dodatkowo otrzymuje pełną dietę wraz z ryczałtem noclegowym.

 

Pełna treść wyroku