Wyjaśnienia Komisji Europejskiej dotyczące nowych zasad kabotażu

Od 21.02.2022 roku obowiązują m.in. zaostrzone zasady kabotażu, które wprowadziły 4-dniowy zakaz wykonywania tego rodzaju transportu w tym samym kraju, tym samym pojazdem po zakończeniu poprzednich operacji kabotażowych. Zmienione zasady zostały wprowadzone w przepisach poprzez dodanie do art. 8 rozporządzenia (WE) 1072/2009 ustępu 2a:

2a. Przewoźnicy nie mogą wykonywać przewozów kabotażowych tym samym pojazdem lub, w przypadku zespołu pojazdów, pojazdem silnikowym tego samego pojazdu w tym samym państwie członkowskim przez cztery dni od zakończenia przewozu kabotażowego w tym państwie członkowskim.”

 

Do ww. zasad pojawiało się wiele pytań i wątpliwości, dlatego Komisja Europejska przygotowała wyjaśnienia w postaci odpowiedzi na 17 pytań podzielonych na 6 kategorii.

I. Przyjeżdżający przewóz międzynarodowy

1. Kiedy przewoźnik może wykonywać kabotaż?
2. Czy wszystkie towary przewożone w ramach przychodzącego transportu międzynarodowego muszą zostać dostarczone w celu rozpoczęcia wykonywania przewozów kabotażowych?
3. Czy transport pustych kontenerów, palet lub opakowań stanowi przewóz międzynarodowy?

II. Pojęcie „przewozu kabotażowego”

4. Czy w przewozie kabotażowym może być kilka miejsc załadunku lub rozładunku?
5. Czy istnieje kilka listów przewozowych dla pojedynczego przewozu kabotażowego?
6. Czy transport pustych kontenerów, palet lub opakowań stanowi przewóz kabotażowy?
7. Który pojazd powinien być brany pod uwagę do celów przewozu kabotażowego, w przypadku kombinacji sprzężonej?

III. Ramy czasowe kabotażu

8. Kiedy rozpoczyna się i kończy 7-dniowy okres i w jaki sposób jest obliczany?
9. W jaki sposób oblicza się 7-dniowy okres, gdy przychodzący przewóz międzynarodowy lub przewozy kabotażowe obejmują kilka operacji rozładunku?
10. W jaki sposób oblicza się czterodniowy okres chłodzenia?
11. W jaki sposób uwzględnia się dni ustawowo wolne od pracy i weekendy przy obliczaniu okresów określonych w rozporządzeniu nr 1072/2009?

IV. Kabotaż w innym państwie członkowskim

12. Czy kabotaż może odbywać się w więcej niż jednym państwie członkowskim?
13. Ile przewozów kabotażowych może być wykonywanych przez przewoźnika w państwie członkowskim innym niż państwo przyjmujące przewozy międzynarodowe?
14. Co należy rozumieć przez trzydniowy limit dla przewozów kabotażowych w państwie członkowskim innym niż państwo przychodzącego transportu międzynarodowego?

V. Dokumenty

15. W jaki sposób należy odczytywać przepis art. 8 ust. 4, zgodnie z którym nie jest wymagany żaden dodatkowy dokument?
16. W jaki sposób należy rozumieć zasadę dotyczącą okresu czterech dni poprzedzających przewóz międzynarodowy w celu przedstawienia jasnych dowodów na wszystkie operacje wykonane w tym okresie?

VI. Inne

17. Czy przepisy dotyczące kabotażu mają zastosowanie do operacji transportu kombinowanego?

Udzielone odpowiedzi zawierają ważne informacje, w kontekście zadawanych pytań w trakcie prowadzonych przez nas webinarów. Wśród potwierdzonych informacji przekazywanych wcześniej przez naszych ekspertów należy wymienić:

  • W jaki sposób oblicza się czterodniowy okres zakazu kabotażu? Wg opublikowanych wyjaśnień liczą się cztery kolejne dni kalendarzowe. Tym samym, jeśli ostatni rozładunek kabotażu był w poniedziałek o godzinie 15:00, to kolejne kabotaże w tym kraju tym samym pojazdem będzie można wykonać dopiero od soboty 00:00. Najeży jednak zwrócić uwagę, że okres ten jest wydłużany w zależności od dni wolnych (sobota, niedziela) oraz świąt.
  • Czy zakaz obowiązuje, jeśli wykona się mniejszą ilość operacji kabotażowych (mniej niż 3), a następnie opuści się dany kraj? Wg opublikowanych wyjaśnień taki zakaz obowiązuje od rozładunku w ostatniej operacji kabotażowej przed opuszczeniem danego kraju.

Z pełną treścią wyjaśnień można zapoznać się na oficjalnej stronie Komisji Europejskiej. Są one jednak opublikowane wyłącznie w języku angielskim. Dostępne jest jednak maszynowe tłumaczenie na język polski.

Komisja zastrzega jednak, że:

  • Tłumaczenie maszynowe:   
    „Tłumaczenie jest generowane w serwisie eTranslation Komisji Europejskiej oferującym usługi tłumaczenia maszynowego. Celem takiego tłumaczenia jest jedynie przybliżenie użytkownikowi w ogólnym zarysie treści strony opublikowanej w języku, którego on nie zna. System jest w pełni zautomatyzowany i odbywa się w całości bez udziału profesjonalnych tłumaczy. Dlatego w zależności od rodzaju tekstu i kombinacji językowej mogą występować duże różnice pod względem jakości i dokładności tłumaczenia. Komisja Europejska nie gwarantuje dokładności tego tłumaczenia i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy.”
  • Wyjaśnienia:
    „ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: Dokument ten został przygotowany przez służby Komisji i nie zobowiązuje Komisji Europejskiej. Jedynie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest właściwy do autorytatywnej wykładni prawa Unii.