WITD kontrole bazy eksploatacyjnej

WITD kontrole bazy eksploatacyjnej

Od początku nowego roku Eksperci OCRK w trakcie reprezentacji podczas kontroli w siedzibach przedsiębiorców, odnotowują nową praktykę kontrolną inspektorów WITD. Do długiej listy żądań inspektorów dołączył wymóg „okazania” bazy eksploatacyjnej.

Zgodnie z art. 7a ust 1 Ustawy o transporcie drogowym, do uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej konieczne jest m.in.: dołączenie oświadczenia przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną zlokalizowaną pod konkretnym adresem. Organ wydając zezwolenie czy licencję zawierza oświadczeniu na mocy art. 233 Kodeksu Karnego, zgodnie z którym osoba, która składa fałszywe oświadczenie mające stanowić dowód trakcie postępowania prowadzonego na podstawie Ustawy, podlega karze (nawet pozbawienia wolności). Zdarza się jednak, że złożenie oświadczenia, jest wymogiem formalnym i powoduje istnienie bazy wyłącznie na piśmie.

Obecne dążenia inspektorów skupiają się na protokolarnym potwierdzeniu realnego istnienia bazy w miejscu wskazanym przez przedsiębiorcę. Według ustawowej definicji, baza eksploatacyjna to miejsce wyposażone w odpowiedni sprzęt techniczny i urządzenia techniczne umożliwiające prowadzenie działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład której wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów:

  • miejsce postojowe,
  • miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków,
  • miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów.

W czasie czynności kontrolnych, wykonywane są oględziny obiektów, placu, sprzętu, sporządzany jest protokół i dokumentacja fotograficzna w obecności co najmniej dwóch inspektorów i właściciela (lub osoby upoważnionej) firmy przewozowej. Poniżej przedstawiamy protokół oględzin, sporządzony w czasie jednej z wizyt Eksperta OCRK, podczas reprezentacji przy kontroli WITD.