Ustawa o transporcie drogowym 2017

Ustawa o transporcie drogowym – zmiany 2017

21 listopada br., Prezydent złożył podpis pod Ustawą z dnia 4 listopada 2016 r, o zmianie Ustawy o transporcie drogowym [1]. Ustawa wprowadza szereg zmian do obowiązującej ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, choć najistotniejsze to zapewne te, które wiążą się z wymogiem dobrej reputacji przedsiębiorców i osób zarządzających, tj. zasadami obowiązywania rozporządzenia PEiR (WE) nr 1071/2009 [2].

Dotychczasowe sprawy prowadzone przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego w zakresie podejrzenia utraty dobrej reputacji, wiązały się z koniecznością istnienia dwóch prawomocnych decyzji administracyjnych o nałożeniu kary pieniężnej za najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009. W obowiązującej od 15 grudnia 2016 zmianie Ustawy doszło do obniżenia ilości decyzji.

Zmiana Ustawy o transporcie drogowym od 15.12.2016r.

Obecnie wystarczy tylko jedna wykonalna decyzja o nałożeniu kary z katalogu zał. IV rozporządzenia 1071/2009. Główny Inspektor Transportu Drogowego będzie mógł wszczynać wobec przedsiębiorcy, zarządzającego transportem lub osoby fizycznej, postępowanie administracyjne w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji. W świetle wprowadzonych zmian w Ustawie, pomocne stają się wszelkiego typu działania wykrywające niepożądane zjawiska przed ujawnieniem ich przez GITD. Comiesięczne raporty naruszeń (popełnianych przez kierowców) z wyszczególnieniem istnienia tych określonych w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, nabiera obecnie dużej wartości. Posiadając takie informacje przed kontrolą, przedsiębiorca lub zarządzający może wprowadzić odpowiednie działania naprawcze. Co ważne, działania można wprowadzić zanim dojdzie do otrzymania zawiadomienia o wszczęciu postępowania z urzędu w zakresie wymogu dobrej reputacji.

Ocena dobrej reputacji

W toku postępowania kontrolnego – tj. oceny dobrej reputacji, zgodnie z nowelizacją Ustawy organ w szczególności będzie brał pod uwagę:

  1. Ilość naruszeń – czy jest nieznaczna w stosunku do liczby kierowców i skali prowadzonych operacji transportowych.
  2. Rokowania – czy przedsiębiorstwo gwarantuje poprawę sytuacji i czy już podjęto działania mające na celu wdrożenie prawidłowej dyscypliny pracy lub wdrożono procedury zapobiegające powstawaniu naruszeń obowiązków lub warunków przewozu drogowego;
  3. Rynek pracy – czy cofnięcie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego nie spowoduje znaczącego wzrostu bezrobocia w regionie (gminie, a nawet poszczególnej miejscowości)
  4. Słowo zrzeszeń – opinię zrzeszeń i organizacji polskich (ogólnokrajowych istniejących minimum 3 lata) skupiających przewoźników, pod warunkiem, że przedsiębiorca jest jej członkiem.

Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego

Ponadto znowelizowana ustawa o transporcie drogowym powołuje do życia w rozdziale 9b, Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Rejestr będzie zawierał ewidencje:

  • Przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
  • Poważnych naruszeń;
  • Osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy do czasu przywrócenia dobrej reputacji.

Rejestr będzie budowany w oparciu o przekazywane informacje od WITD, Policji, Straży Granicznej, Izby Celnej, Inspekcji Pracy, zarządców dróg.

[1] http://isap.sejm.gov.pl

[2] http://eur-lex.europa.eu


Opracowanie: Jakub Ordon, Ekspert OCRK w zakresie ITD i PIP