Transport odpadów: zmiany prawne

24 stycznia 2018 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Środowiska określające szczegółowe wymagania dla transportu odpadów. Ważną zmianą będzie między innymi konieczność oznakowania środków transportu.

Krajowy transport odpadów

Ustawodawca wskazał, iż pojazdy przewożące odpady w krajowym transporcie będą musiały być oznakowane tablicą barwy białej o szerokości 400 mm i wysokości 300 mm, na której należy umieścić napis „ODPADY”:

Transport odpadów: zmiany prawne -  wzór oznakowania odpadów w transporcie krajowym

Oznakowanie w transporcie transgranicznym

W przypadku transportu transgranicznego zamiast tablicy z napisem „ODPADY” dopuszcza się oznakowanie środków transportu tablicą koloru białego o szerokości 400 mm i wysokości 300 mm, na której powinna widnieć wielka litera „A”:

Transport odpadów: zmiany prawne - wzór oznakowania odpadów w transporcie transgranicznym.

Obowiązek oznakowania pojazdów nie będzie dotyczył transportu odpadów innych niż niebezpieczne, w ilości nieprzekraczającej 100 kg oraz w przypadku, kiedy nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Wymagane dokumenty

Ważną informacją jest obowiązek posiadania w pojeździe dokumentów potwierdzających rodzaj transportowanych odpadów, takich jak karta przekazania odpadów lub faktura sprzedaży.