Sąd Najwyższy potwierdził stanowisko OCRK

Sąd Najwyższy potwierdził stanowisko OCRK

26 października 2017 r. Sąd Najwyższy w siedmioosobowym składzie, rozpoznawał w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, zagadnienie dotyczące wysokości ryczałtu noclegowego w podróży służbowej kierowcy, w ruchu międzynarodowym.

SN w swojej uchwale (sygn. akt III PZP 2/17) przychylił się do poglądu, że stała kwota 25% limitu, określona w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, stanowiąca wysokość ryczałtu noclegowego, dotyczy jedynie adresatów rozporządzenia czyli pracowników sfery budżetowej:

Ryczałt za nocleg w podróży służbowej kierowcy zatrudnionego w transporcie międzynarodowym może zostać określony w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę (art. 775 § 3 k.p.) poniżej 25% limitu, o którym mowa w § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.) oraz w § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).

Powyższy wniosek w zasadniczy sposób zmienia konkluzję siedmiu sędziów SN z 12 czerwca 2014 r. (sygn. akt II PZP 1/14).

Według nowego stanowiska Sądu Najwyższego, pracodawca spoza sektora publicznego, powinien zgodnie z art. 77 [5] § 5 Kodeksu pracy, uregulować wysokość ryczałtu i diety w dokumentacji wewnątrzzakładowej lub w umowie o pracę, zawartej z pracownikiem. Brak takiej regulacji powoduje konieczność wypłacania stawek bazowych określonych w rozporządzeniu, zgodnie z limitem 25%.

Najnowsza uchwała SN stanowi potwierdzenie stanowiska OCRK, które od dawna zaleca klientom stosowanie zapisów Kodeksu pracy w sprawie ustalenia wysokości diety i ryczałtu z tytułu podróży służbowej, czyli ich indywidualne uregulowanie, w szczególności w przypadku zapewnienia kierowcy odpoczynku w odpowiednio przystosowanej kabinie pojazdu.

Należy jednak cały czas pamiętać, że o ile Sąd Najwyższy potwierdził prawo przedsiębiorcy do kształtowania ryczałtu noclegowego zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, to samo orzecznictwo SN z tego roku wskazuje, że zawsze należy mieć na uwadze czy ustalona w przedsiębiorstwie wysokość ryczałtu nie jest rażąco zaniżona i odpowiada społeczno-gospodarczemu przeznaczeniu.

Źródło: Komunikat Sądu Najwyższego