Rozbudowa systemu KREPTD o numery rejestracyjne pojazdów

18 grudnia 2018 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, który wprowadza zmiany w Krajowym Rejestrze Elektronicznym Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD).

Rozbudowa systemu KREPTD

W celu dostosowania prawa krajowego do przepisów rozporządzenia (UE) 2016/480 prowadzona w KREPTD ewidencja przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zostanie powiększona o dane dotyczące numerów rejestracyjnych oraz kraju rejestracji pojazdów.

To główna zmiana w projekcie nowelizacji ustawy o transporcie drogowym. W praktyce może wpłynąć np. na skuteczność egzekwowania zawieszenia takich wypisów w przypadku wielokrotnego popełniania bardzo poważnych naruszeń (BPN). Dla przypomnienia – dwa BPN średnio na kierowcę w ostatnim roku mogą skutkować zawieszeniem nawet 20% wypisów z licencji na 3 miesiące. – komentuje Mateusz Włoch

Zmiany w pozostałych rejestrach

Zmiany dotkną również inne rejestry, które zostaną poszerzone o dodatkowe informacje wspomagające prace organów kontrolnych. Przykładowo w ewidencji przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, będą gromadzone dane dotyczące:

  • statusu licencji wspólnotowej (m.in. Ważna, Zawieszona, Unieważniona, Zwrócona),
  • rodzaju licencji wspólnotowej,
  • liczby pojazdów zgłoszonych do licencji wspólnotowej.

W ewidencji poważnych naruszeń będą dodatkowo gromadzone następujące dane:

  • numer dokumentu, zawierającego ostateczne rozstrzygnięcie w przedmiocie nałożenia sankcji,
  • data wydania dokumentu zawierającego ostateczne rozstrzygnięcie w przedmiocie nałożenia sankcji,
  • okres obowiązywania nałożonej sankcji,
  • informacja o wykonaniu lub wyegzekwowaniu sankcji,
  • nazwa organu, który wydał dokument zawierający ostateczne rozstrzygnięcie w przedmiocie nałożenia sankcji,
  • numer rejestracyjny pojazdu, którym dopuszczono się naruszenia,
  • kraj rejestracji pojazdu, którym dopuszczono się naruszenia.

Udostępnianie danych

Przewiduje się również, że Główny Inspektor Transportu Drogowego będzie miał obowiązek udostępniania danych z ewidencji osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy, jednostkom uprawnionym do wydawania certyfikatów kompetencji zawodowych, w niezbędnym zakresie. Jednostki te prowadzą rejestry wydanych certyfikatów kompetencji zawodowych dla osób zarządzających transportem drogowym. W związku z tym uzasadnione jest, aby posiadały informacje o uznaniu ww. osób za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi.

Zmiany mają na celu także zapewnienie, aby odpowiednie dane znajdujące się w Krajowym Rejestrze Elektronicznym Przedsiębiorców Transportu Drogowego, prowadzonym przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego, były dostępne dla wszystkich właściwych organów innych państw członkowskich.

Od kiedy nowe przepisy?

Początkowo zmiana miała zostać wprowadzona 30 stycznia 2019 roku. Obecnie planuje się jednak, że ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Za wyznaczeniem takiego vacatio legis przemawia fakt, że wprowadzenie zmian do KREPTD wymaga czasu, który zostanie poświęcony na ich analizę i wdrożenie w Rejestrze przez wykonawcę systemu. Podjęcie prac implementacyjnych w KREPTD możliwe będzie dopiero po uchwaleniu projektowanej ustawy.

Projekt ustawy czekają teraz prace w Sejmie – będziemy na bieżąco informować o efektach tych prac.

Źródło: https://legislacja.rcl.gov.pl/