Regulacje płacy minimalnej na terenie Francji

Regulacje płacy minimalnej na terenie Francji – aktualizacja

Na chwilę obecną nie ma regulacji prawnych na temat płacy minimalnej na terenie Francji, istniejąca ustawa (pakiet ustaw) jest wyłącznie ramowym określeniem zagadnienia które do 18 czerwca 2016 (art. 23 – Dyrektywy 2014/67/UE –  Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy do dnia 18 czerwca 2016 r. Niezwłocznie informują o tym Komisję) zostanie doprecyzowane przez Ministerstwo Francuskie przy współpracy polskiego Ministerstwa Pracy.  Współpraca państw Francji i Polski  wynika wprost z art. 6 tejże dyrektywy, w której wskazano, że państwa członkowskie ściśle współpracują i udzielają sobie bez zbędnej zwłoki wzajemnej pomocy w celu ułatwienia w praktyce wdrażania, stosowania i egzekwowania niniejszej dyrektywy oraz dyrektywy 96/71/WE.

W październiku br., w Ambasadzie RP we Francji odbyło się seminarium poświęcone zagadnieniu delegowania pracowników . Na spotkaniu między Ministerstwami Pracy Polski i Francji zadeklarowano powołanie polsko-francuskiej grupy roboczej ds. pracowników delegowanych. Grupa ma przyczynić się  do wypracowania wspólnej polityki obu państw w zakresie pracowników delegowanych i być podstawą konstruktywnego dialogu europejskiego.

W czasie spotkania Francuska minister pracy Myriam El Khomri wskazała, że delegowanie pracowników w ramach swobodnego świadczenia usług jest źródłem korzyści gospodarczych, z których Francja nie zamierza rezygnować, jednak w związku z licznymi nadużyciami francuski rząd podjął działania mające na celu ich wykrywanie i eliminację.

Ze strony przedstawicieli Polski udział w spotkaniu brali:

Radosław Mleczko – podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Agnieszka Wołoszyn, zastępca dyrektora Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Anna Kwiatkiewicz, dyrektor brukselskiego biura Konfederacji Pracodawców Polskich Lewiatan,

Stefan Schwarz, prezes Inicjatywy Mobilności Pracy.