Rada UE przyjęła ostatecznie zmiany w dyrektywie o delegowaniu pracowników

21 czerwca 2018 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła rewizję dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników. Zgodnie z oficjalnymi założeniami, dyrektywa ma na celu zapewnienie uczciwych płac i równych warunków dla delegowania przedsiębiorstw lokalnych w kraju przyjmującym, przy jednoczesnym zachowaniu zasady swobodnego przepływu usług.

Do czasu wejścia w życie Pakietu mobilności, zmiany nie obejmą transportu, który będzie podlegał regulacjom „starej” dyrektywy.

Co się zmieniło?

Najważniejsze zmiany w dyrektywie to:

  • Obowiązek wypłaty pełnego wynagrodzenia wg ustawodawstwa kraju przyjmującego pracownika delegowanego, w danej grupie zawodowej. Do tej pory była to wyłącznie stawka wynagrodzenia minimalnego wraz ze stawką za nadgodziny.
  • Uwzględnianie wszystkich powszechnie obowiązujących aktów określających płacę, a przede wszystkim układów zbiorowych pracy do obliczania wysokości wynagrodzenia przysługującego pracownikom delegowanym.
  • Ograniczenie czasu delegowania do 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia o 6 miesięcy). Po tym okresie (max. 18 miesięcy) pracownik ma być poddany w pełni prawu państwa przyjmującego, a nie prawu państwa, z którego został wysłany do pracy.

Co dalej?

Po podpisaniu przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i przewodniczącego Rady ww. akt ustawodawczy zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Najpóźniej dwa lata po wejściu w życie powinny zacząć obowiązywać w państwach członkowskich ustawy krajowe, przyjęte w ramach transpozycji tej dyrektywy.

Treść przyjętych zapisów zmian w dyrektywie w języku polskim dostępna jest tutaj.

Priorytetowe zapisy dla transportu

Dla branży transportowej  najważniejszymi zapisami są:

  • Punkt 15 preambuły: Z uwagi na wysoce mobilny charakter pracy w międzynarodowym transporcie drogowym wdrożenie niniejszej dyrektywy w tym sektorze budzi szczególne wątpliwości i trudności prawne, które mają zostać rozwiązane w przepisach szczegółowych dotyczących transportu drogowego, w ramach pakietu o mobilności, wzmacniających również zwalczanie oszustw i nadużyć.
  • 3 ust. 3: Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do sektora transportu drogowego od daty rozpoczęcia stosowania aktu ustawodawczego zmieniającego dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących egzekwowania prawa oraz ustanawiającego szczegółowe zasady w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego.