Dzięki pomocy eksperta Grupy Inelo ponad 7 tys. zł wraca na konto Klienta

Jakub Ordon

Kolejna sprawa dotycząca „ważenia”[1], zakończyła się zwrotem nałożonej grzywny przez Inspektorów Transportu Drogowego. I choć na pozytywne rozwiązanie było trzeba czekać blisko 6 lat, to dzięki pomocy eksperta OCRK Jakuba Ordona, naszemu Klientowi udało się zaoszczędzić blisko 7 tys. zł.

Stan Prawny

W lutym 2015 roku, decyzją DWITD , samochód został zatrzymany do kontroli za poruszanie się drogą nr 94, na której nacisk osi wg polskich przepisów ustalony został na 8 t, mimo, że zgodnie z wyrokiem[2] TSE, droga ta powinna dopuszczać ruch pojazdów o nacisku do 11,5 t. Według ustaleń inspektorów jedna z osi zespołu pojazdów (ciągnik siodłowy + naczepa) ważyła 9,6 t, co stanowiło powód do żądania okazania od kierowcy zezwolenia kategorii  na przewóz pojazdem nienormatywnym, którego jedna z osi za ciężka była o 1,6 t.

decyzja dwitd

Nieocenione wsparcie eksperta

Ekspert Grupy Inelo opracowując stosowną dokumentację, wskazał  na konieczność stosowania przez Wojewódzkiego Inspektora wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, podkreślając tym samym, że nałożenie kary w wysokości 5 tys. zł wraz z odsetkami było bezpodstawne.

Przypomnijmy, że TSUE orzekł, iż służby kontrolne na terenie Polski powinny przestrzegać  dyrektywy 96/53/WE ustanawiając dopuszczalny nacisk pojedynczej osi na polskich drogach na poziomie 11,5 t, niezależnie od trasy przewozu. Nakładanie na przedsiębiorstwa transportowe wymogu posiadania specjalnych zezwoleń umożliwiających poruszanie się po drogach publicznych jest sprzeczne z  art. 3 i 7 dyrektywy Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiającej dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym, zmienionej dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/719 z dnia 29 kwietnia 2015 r., w związku z pkt 3.1 i 3.4 załącznika I do tej dyrektywy 96/53.

W pierwszym etapie DWITD odmówił uchylenia decyzji z 2015 roku, wskazując jako główny powód: „Kodeks postepowania administracyjnego”, który nie zawiera regulacji dostosowania przepisów prawa procesowego do naruszenia przepisów prawa Unii Europejskiej i prawa międzynarodowego. Jednak na skutek działań eksperta Jakuba Ordona, po przeprowadzeniu wznowionego postepowania ws. nałożenia kary  pieniężnej w wysokości 5 tys. zł, w marcu  br. DWITD uchylił swoją wcześniejszą decyzję i ustalił jednocześnie zwrot kwoty w wysokości 7320 zł.  

Cieszymy się, że po raz kolejny nasz ekspert dzięki pełnemu zaangażowaniu i profesjonalnemu działaniu dowodzi swojej skuteczności, pozwalając tym samym naszemu Klientowi uniknąć kary pieniężnej i oszczędzić 7 tys. zł.  Niezależnie od tego czy przedsiębiorca transportowy chce odzyskać dużą czy małą karę zarówno od polskich czy zagranicznych organów kontrolnych, warto za każdym razem skorzystać z pomocy eksperckiej Grupy Inelo.

decyzja witd

 

[1] https://gitd.gov.pl/dla-kierowcow/porady/kontrole-drogowe/

[2] https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212012&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6848887