Płaca minimalna w Finlandii

Płaca minimalna w Finlandii – obowiązkowe zgłaszanie pracowników

Zgodnie z Ustawą Act on Posting Workers nr. 447/2016 w Finlandii zostały wprowadzone nowe zasady oraz obowiązki dotyczące płacy minimalnej dla pracowników delegowanych. Oprócz obowiązku wypłaty płacy minimalnej, czy też powołania przedstawiciela, od 1 września 2017 został wprowadzony obowiązek zgłaszania pracowników przed wykonaniem pracy na terytorium Finlandii.

 

1. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA W TRANSPORCIE

Ustawa, ani oficjalne wytyczne w żaden sposób nie odnoszą się do specyfiki transportu. Zgodnie z w/w Ustawą oraz  Dyrektywą 96/71/WE obowiązek zgłaszania dotyczy firmy, które:

„Delegują pracowników na własny rachunek i pod swoim kierownictwem na terytorium Państwa Członkowskiego, w ramach umowy zawartej między przedsiębiorstwem delegującym a odbiorcą usług, działającym w danym Państwie Członkowskim, o ile istnieje stosunek pracy pomiędzy przedsiębiorstwem delegującym a pracownikiem w ciągu okresu delegowania”.

Oznacza to, że zgłaszanie pracowników i stosowanie płacy minimalnej dotyczy przewozów kabotażowych oraz sporej części przewozów międzynarodowych (gdy odbiorca usługi znajduje się na terytorium Finlandii).

2. ZGŁOSZENIA PRACOWNIKÓW

System zgłoszeniowy dostępny jest TUTAJ [EN]. Pomimo małej ilości informacji koniecznych do uzupełnienia nie jest dostosowany do realiów firm transportowych. Oficjalne wytyczne nie zawierają wszystkich informacji, np. dotyczących maksymalnego okresu zgłoszenia pracowników, dostępne TUTAJ [EN].

W oparciu o dostępne informacje Eksperci VIAON przygotowali dla Państwa specjalną instrukcję ułatwiającą zgłaszanie kierowców przed podjęciem pracy na terytorium Finlandii.

Zobacz instrukcję

3. WYMAGANY PRZEDSTAWICIEL

Przedsiębiorstwo delegujące zobowiązane jest do posiadania w Finlandii przedstawiciela, z którym pracownik delegowany i organy kontrolne będą mogły kontaktować.

Uwaga! Nie ma obowiązku posiadania przedstawiciela w przypadku delegowania pracowników do Finlandii na okres nie dłuższy niż dziesięć dni roboczych. Przy obliczaniu okresu delegowania pracowników, pod uwagę bierze się dany okres delegowania oraz wszystkie inne okresy w ciągu czterech miesięcy poprzedzających zakończenie okresu delegowania, w trakcie którego pracownik tego samego przedsiębiorstwa wykonywał pracę w Finlandii.

Wg. wytycznych przedstawiciel może być osobą prawną lub fizyczną, na przykład klientem firmy transportowej w Finlandii, firmą księgową lub innym dostawcą usług związanych z oddelegowanymi pracownikami. Przedstawiciel musi być upoważniony do odbierania dokumentów urzędowych oraz wezwań w imieniu przedsiębiorstwa oraz do składania dokumentów przedsiębiorstwa w organach i sądach. Przedstawiciel musi być również upoważniony do reprezentowania przedsiębiorstwa delegującego
w sądzie.

4. DOKUMENTACJA

Aby spełnić wymagania Ustawy nr. 447/2016 w pojeździe powinna znajdować się umowa o pracę oraz wydrukowane zgłoszenie. Dla pracowników spoza UE wymagane są dokumenty potwierdzające zezwolenie na pracę i pobyt.

Jeżeli ciągły okres delegowania nie przekracza 10 dni dokumenty takie jak ewidencja czasu pracy czy potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia powinny być przechowywane w firmie przez okres dwóch lat
i dostępne w razie kontroli. W pozostałym przypadku dokumenty te powinny znajdować się na terytorium Finlandii (u przedstawiciela lub w pojeździe). Informacje te muszą być dostępne do natychmiastowego wykorzystania, ale mogą być przechowywane w formie elektronicznej.

5. STAWKI

Zgodnie z wytycznymi udostępnionymi TUTAJ [EN] dla kierowców powinno stosować się stawki z układów zbiorowych. Poniżej przestawiamy stawki godzinowe w Euro wynikające z układu zbiorowego dla transportu: