Opinia Sejmu w sprawie ryczałtów korzystna dla pracodawców

 

Rada Związku Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” w dniu 10 lutego 2015r. złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o niekonstytucyjność przepisów regulujących rozliczenie podróży służbowych pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowcy. Wniosek dotyczy sposobu rekompensaty noclegów, jakie kierowca odbiera w trasie – w większości przypadków w pojeździe wyposażonym w miejsce do spania. Od czerwca 2014r. wg. Sądu Najwyższego tego typu odbiór odpoczynku poza granicami kraju nie zwalania przedsiębiorcy z wypłaty ryczałtu noclegowego wynoszącego 25% limitu ustalonego za nocleg dla danego kraju, w którym przebywa pracownik. Pomimo, że uchwała Sądu Najwyższego nie należy do źródeł obowiązującego prawa – nie została wpisana do księgi zasad prawnych – wywołała lawinę pozwów pracowniczych, w których kierowcy domagają się wypłaty zaległych ryczałtów noclegowych na kwoty nierzadko przekraczające 50tys.zł. Wynika to z faktu, iż sądy niższych instancji, obawiając się uchylenia wydanych wyroków, przyjmują linię orzecznictwa zgodną ze stanowiskiem Sądu Najwyższego.

W styczniu tego roku zgodnie z wymogami ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, Sejm jako organ, który wydał akt normatywny będący przedmiotem wniosku, przedstawił stanowisko w tej sprawie, w którym w części podziela stanowisko TLP o niezgodności wskazanych regulacji z konstytucją. Przychylenie się przez Trybunał do argumentacji przedstawionej przez Sejm i stwierdzenie niezgodności kwestionowanego przepisu zakończy jeden z głównych problemów firm transportowych, jakimi są pozwy pracownicze, jednak spowoduje, iż z chwilą ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw powstanie luka w systemie prawnym.

Z tego względu Sejm wnosi o odroczenie terminu utraty mocy obowiązującej przez niekonstytucyjny przepis o maksymalny okres 18 miesięcy od daty ogłoszenia wyroku, aby wprowadzić nowe – prawidłowe – regulacje dotyczące sposobu rozliczania należności z tytułu podróży służbowych dla pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowcy.

 

Opinia Komisji Ustawodawczej

Stanowisko Sejmu