Obowiązek wypłaty krajowej płacy minimalnej

Obowiązek wypłaty krajowej płacy minimalnej

Delegowany do pracy w Polsce również objęty obowiązkiem wypłaty krajowej płacy minimalnej

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt z dnia 4 grudnia 2015 ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Tym samym Polska chce dołączyć do takich państw jak Niemicy czy Francja, w których płacą minimalną objęci są nie tylko pracownicy krajowi, ale również osoby delegowane do pracy przez pracodawcę zza granicy.

Ustawa określa zasady:

1) Delegowania pracowników na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w ramach świadczenia usług;

2) Kontroli przestrzegania przepisów o delegowaniu pracowników oraz realizacji obowiązków informacyjnych związanych z delegowaniem pracowników;

3) Współpracy z właściwymi organami innych państw członkowskich dotyczącej delegowania pracowników;

4) Ochrony pracowników delegowanych na i z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Planowane regulacje określają warunki zatrudnienia pracowników delegowanych w zakresie:

1) Norm i wymiaru czasu pracy oraz okresów odpoczynku dobowego i tygodniowego;

2) Wymiaru urlopu wypoczynkowego;

3) Minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów;

4) Wysokości dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych;

5) Bezpieczeństwa i higieny pracy;

6) Uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem;

7) Zatrudniania młodocianych oraz wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko;

8) Zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu;

9) Wykonywania pracy zgodnie z przepisami o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

 

Oprócz propozycji wprowadzenia powyższych zasad, ustawa wyznacza Państwową Inspekcję Pracy jako organ właściwy do udzielania m.in. odpowiedzi na uzasadnione wnioski właściwych organów innego państwa członkowskiego o dostarczenie informacji dotyczących delegowania pracowników na terytorium RP albo z terytorium RP, a także do przeprowadzenia działań kontrolnych na wniosek takich organów. Ten element wydaje się dość istotny i niekorzystny dla firm transportowych, które wykonują przewozy drogowe na terenie Niemiec i według strony niemieckiej podlegają pod płacę minimalną wynoszącą co najmniej 8,5 Euro za godzinę pracy.

Pełen tekst projektu dostępny jest na stronie http://legislacja.rcl.gov.pl