Mniejsze kary za przekroczenie nacisków osi

Mniejsze kary za przekroczenie nacisków osi

GITD zmienia stanowisko w zakresie niektórych przypadków kar nakładanych za przekroczenie nacisków na osie pojazdu.

 

Główny Inspektor Transportu Drogowego w dniu 30 października br. przekazał Wojewódzkim Inspektorom Transportu Drogowego stanowisko, w którym zaleca odstępowanie od nakładania kar pieniężnych za przekroczenia nacisków na osie w przypadkach, gdy spełnione zostaną następujące warunki:

1) pojazd nie przekracza dopuszczalnej masy całkowitej;
2) stwierdzony podczas pomiaru nacisk przekracza wartości dopuszczalne dla danej drogi, ale nie przekracza 11, 5 t;
3) trasa przejazdu po drodze o niższych parametrach związana jest z rozładunkiem lub załadunkiem towaru podlegającego przewozowi  międzynarodowemu;
4) nie istniała alternatywna droga o nacisku osi pojedynczej 11, 5 t prowadząca do miejsca rozładunku lub załadunku;
5) trasa przejazdu sprowadzała do minimum wykorzystanie niezmodernizowanego odcinka drugorzędnej sieci drogowej;
6) podmiot wykonujący przewóz posiada licencję wspólnotową lub inne uprawnienie do wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego.

Przyczyną podjętych przez GITD działań jest stanowisko Komisji Europejskiej, która wezwała Polskę do usunięcia uchybienia niewłaściwego wdrożenia dyrektywy Rady 96/53WE ustanawiającej dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty.

W Traktacie Akcesyjnym Polska uzyskała zgodę na okres przejściowy, trwający do 31 grudnia 2010 r., zgodnie z którym pojazdy mogły korzystać z niezmodernizowanej części polskich dróg jedynie pod warunkiem, iż spełniają polskie normy nacisku na oś. Po upływie okresu przejściowego cała sieć drogowa miała zostać udostępniona do korzystania przez pojazdy o nacisku do 11,5 t.

Po drogach publicznych dopuszcza się w Polsce ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej  do 11,5 tony, z zastrzeżeniem dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t oraz 8 t. W Polsce łączna długość dróg, które spełniają dopuszczalny nacisk 11,5 t na oś stanowi zaledwie niewielki procent całej sieci drogowej co w konsekwencji powodowało, że przewoźnicy w znacznym stopniu byli narażeni na kary pieniężne w wysokości od 500 zł do 15 000 zł za brak zezwolenia.

Należy pamiętać, że stanowiska Głównego Inspektora Transportu Drogowego nie stanowią przepisów prawnych, są jedynie zbiorem zaleceń dla Wojewódzkich Inspektorów. Tym samym można spodziewać się zmiany podejścia uprawnionych służb w zakresie kontroli nacisków na osie, jednak w dalszym ciągu obowiązują przewoźników niezmienione przepisy określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.

Źródło: ZMPD