Legalność zatrudnienia, a wynagrodzenie obcokrajowca – OCRK Polska rekomenduje

 Legalność zatrudnienia, a wynagrodzenie obcokrajowca

Aktualizacja 21.05.21

W każdym nowym wniosku o udzielenie zezwolenia o pracę dla obcokrajowca, w polu dotyczącym proponowanej wysokości wynagrodzenia, należy zsumować wszystkie składniki wynagrodzenia, które mogą być częścią wynagrodzenia minimalnego. W szczególności wynagrodzenie zasadnicze, premia regulaminowa/uznaniowa czy wynagrodzenie za dyżur.

Suma ta nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2021 roku ta kwota to 2800 zł brutto.

Dla przykładu:

  • Wynagrodzenie zasadnicze – 2000 zł
  • Wynagrodzenie za dyżur – 500 zł
  • Premia – 500 zł
  • Łącznie: 3 000 zł (i ta kwota powinna znaleźć się we wniosku).

Dodatkowo do wniosku należy dołączyć kopię umowy o pracę oraz dokument, struktura wynagrodzenia kierowcy.

 

Informacja z dnia: 22.04.21

W ostatnich dniach otrzymaliśmy ważne stanowisko PIP dotyczące zatrudnienia cudzoziemców w sprawie wymaganej dokumentacji oraz naliczenia wynagrodzenia pracowników, pracujących również na stanowisku kierowcy.

Stanowiskiem z dnia 31 marca 2021 r., Departament Legalności Zatrudnienia Głównego Inspektoratu Pracy wskazał, iż kwota wynagrodzenia cudzoziemca, określona w zezwoleniu na pracę lub oświadczeniu o powierzeniu pracy, obejmuje wyłącznie wykonywanie pracy w wymiarze określonym ww. dokumentami legalizującymi pracę.

Wobec powyższego, zdaniem DLZ GIP:

należy przyjąć, że kwota wynagrodzenia cudzoziemca wskazana w zezwoleniu na pracę lub oświadczeniu nie obejmuje świadczeń związanych z ewentualnym wykonywaniem pracy w godzinach nadliczbowych (a także w godzinach nocnych), niezależnie od formy wypłacania tych świadczeń. Nie powinno mieć zatem znaczenia, czy świadczenia te przybierają formę wynagrodzenia wraz z odpowiednim dodatkiem, czy też są one wypłacane w formie ryczałtu.”

Departament Legalności Zatrudnienia zastrzega jednak:

że w przypadku, gdy we wniosku o wydanie zezwolenia za pracę, w oświadczeniu lub w trakcie postępowania w tych sprawach pracodawca wyraźnie wskazał, że podana kwota wynagrodzenia obejmuje dodatkowe, ryczałtowo wypłacane składniki i kwota ta została uwzględniona w zezwoleniu na pracę lub w oświadczeniu, nie można zarzucić pracodawcy wypłacającemu wynagrodzenie określone w zezwoleniu na pracę naruszenia warunków określonych w tym zezwoleniu.”

Wobec faktu, iż powyższe stanowisko zostało przekazane do wszystkich Okręgowych Inspektoratów Pracy można spodziewać się wzmożonych kontroli legalności zatrudnienia obcokrajowców, w szczególności w zakresie oceny zgodności kwot faktycznego wynagrodzenia za pracę, z kwotą wskazaną w oświadczeniach o powierzeniu pracy lub zezwoleniu na pracę.

 

OCRK Polska rekomenduje:

  1. Weryfikację posiadanych dotychczas dokumentów legalności zatrudnienia obcokrajowców w zakresie zgodności kwot wynagrodzenia ustalonego umową o pracę, a zawartego w oświadczeniu lub zezwoleniu na pracę. W sytuacji gdy do oświadczenia lub zezwolenia podana została łączna kwota brutto pracownika (zawierająca ryczałt za godziny nadliczbowe, godziny pracy w nocy oraz dyżury) bez podziału na składniki ją tworzące, prosimy o kontakt z Opiekunem OCRK.
  2. Wpisywanie ( we wnioskach o zezwolenie na pracę lub oświadczeniu o powierzeniu pracy dla nowo zatrudnianych obywateli państw trzecich) kwoty wynagrodzenia brutto, będącej równowartością kwoty wynagrodzenia bez składników ryczałtowych (najczęściej jest kwota równa lub wyższa kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym) lub wskazywanie w pozycji proponowanego wynagrodzenia kwoty (łącznej) obejmującej dodatkowe, ryczałtowo wypłacane składniki.

 

/zdjęcie poglądowe/