Kierowcy zwolnieni z kwarantanny po przekroczeniu granicy – co jednak jeśli z innych powodów zostaną na nią skierowani?

Jak rozliczać kwarantannę? Jak uzyskać świadczenie pieniężne za okres kwarantanny? Jakie są obowiązki pracownika i pracodawcy w tym zakresie?

Niedawno informowaliśmy, że kierowcy wykonujący przewóz drogowy są zwolnieni z obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy. Stanowisko to zostało utrzymane w nowszym  Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Może się jednak zdarzyć, że kwarantanna będzie jednak wymagana – np. jeżeli stwierdzono wysoką gorączkę u kierowcy przy wjeździe do kraju. Kwarantanną objęte są również wszystkie osoby zdrowe, które miały bliski kontakt z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem. Dodatkowo wspomniane Rozporządzenie w § 4. 1 obliguje do odbywania kwarantanny wraz ze wszystkimi domownikami:

 „Osoba poddana obowiązkowi kwarantanny na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, odbywa ją razem z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi…”

Za okres pobytu na przymusowej kwarantannie, osobie która objęta jest ubezpieczeniem chorobowym przysługują świadczenia z tytułu choroby – wynagrodzenie za czas choroby wypłacane przez pracodawcę na podstawie art. 92 kodeksu pracy lub zasiłek chorobowy.

Jakich obowiązków należy więc dopełnić aby je otrzymać?

Po pierwsze pracodawca musi zostać poinformowany o odbywaniu kwarantanny, a informację tę przekazuje pracownik za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon. Nie jest to jedyny obowiązek pracownika.

Jeżeli kwarantanna została nałożona wynikiem decyzji inspektora sanitarnego przekazuje się niniejszą decyzję do płatnika składek, np. pracodawcy lub zleceniodawcy. Jeżeli kwarantanna jest następstwem przekroczenia granicy przez daną osobę lub osoby współzamieszkujące, w terminie 3 dni po zakończeniu kwarantanny składa się pisemne oświadczenieWzór „Oświadczenia o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy”. >>>

Trzeba zauważyć, że to dokument ten w uzasadnionych przypadkach może być weryfikowane przez płatnika świadczenia. W tym celu występuje on do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Weryfikacja jest możliwa ponieważ każdy przypadek kwarantanny powinien być zarejestrowany w systemie teleinformatycznym, do którego dostęp mają m.in. Straż Graniczna, Państwowa Inspekcja Sanitarna, NFZ, ZUS, KRUS czy też Policja.

W dalszej kolejności płatnik składek przekazuje oświadczenie lub decyzję do ZUS, dołączone do zaświadczenia Z-3 / Z-3a. Maksymalny czas na wykonanie tego punktu to 7 dni. Skan lub zdjęcie powinno być potwierdzone za zgodność z oryginałem. Sugerowana jest elektroniczna forma składania dokumentów za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. W przypadku osób prowadzących działalność pozarolniczą i osób z nimi współpracujących, decyzję lub oświadczenie można dołączyć do wniosku o zasiłek chorobowy ZAS-53, za pośrednictwem tego samego portalu.

Na koniec zauważmy, że zgodnie z § 2 ust. 10 cytowanego rozporządzenia „Państwowy inspektor sanitarny … lub inny upoważniony przez Głównego Inspektora Sanitarnego państwowy inspektor sanitarny, w uzasadnionych przypadkach decyduje o skróceniu lub zwolnieniu z obowiązku jej odbycia.

W takim przypadku osoba odbywająca kwarantannę również zobligowana jest poinformowania o tym fakcie podmiot wypłacający świadczenie chorobowe (np. pracodawcę, zleceniodawcę lub ZUS).

Źródła: