Holandia płaca minimalna, nowy obowiązek

Płaca minimalna w Holandii dla delegowanych

Obowiązek wyznaczenia osoby do kontaktu w Holandii

Płaca minimalna w Holandii – Jak informuje WPHI Ambasady RP w Hadze, 1 lipca 2016 roku weszła w życie ustawa Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie – Ustawa o zatrudnianiu pracowników delegowanych w UE, która wprowadzona została w związku z dyrektywą 96/71/WE. Nowa ustawa wprowadza definicje m.in. transgranicznego świadczenia usług, usługodawcy i usługobiorcy oraz pracownika delegowanego.

Zgodnie z  art. 7 ustawy WAGW EU usługodawca świadczący usługi transgraniczne jest zobowiązany do ustanowienia osoby do kontaktu na czas świadczenia usługi, która będzie odpowiedzialna za kontakt  z ministrem właściwym do  spraw socjalnych i zatrudnienia (Inspekcja Pracy jest instytucją podległą ministerstwu) oraz za przekazywanie informacji dotyczących świadczenia usług transgranicznych.

Nowy obowiązek

W chwili obecnej, do czasu pełnego wdrożenia ustawy, a więc obowiązywania pozostałych regulacji ustawy WAGW EU, polskie firmy świadczące usługi transgraniczne na terenie Królestwa Niderlandów powinny, zgodnie z już obowiązującym art. 7 ustawy, wyznaczyć osobę kontaktową i dane tej osoby przekazać pracownikom delegowanym do pracy na terenie Holandii.
W razie kontroli, holenderska inspekcja pracy może poprosić o dane kontaktowe tej osoby.

Na ten moment nie jest wiadome, w jaki sposób organy administracji będą kontrolować spełnienie wymogów dotyczących pracowników delegowanych w transporcie drogowym. Należy się jednak spodziewać, iż w niedługim okresie te informacje zostaną uzupełnione przez stronę holenderską.

Eksperci OCRK są w ciągłym kontakcie z Ambasadą RP w Hadze. Szczegóły, dotyczące praktycznej strony zastosowania powyższych przepisów oraz kolejne informacje, będą przekazywane przez OCRK na bieżąco.