Francja zaktualizowała wytyczne

Francja zaktualizowała wytyczne dotyczące oddelegowania pracowników w sektorze transportu

Poniżej przedstawiamy najistotniejsze zmiany:

1) Została usunięta informacja o łagodniejszym podejściu kontrolujących, które wynikało z nowatorskiego charakteru przepisów.

2) Wszystkie obowiązki administracyjne wynikające z nowych przepisów dotyczą również firm transportowych spoza Unii Europejskiej.

3) Potwierdzono, że przejazdy „na pusto” są objęte przepisami o delegowaniu, wyjątek stanowi sprowadzenie zakupionego pojazdu we Francji.

4) W przypadku wysyłania pracownika przez polską agencję pośrednictwa pracy wpisywanie numeru SIRET nie jest wymagane. 

5) Zaświadczenia wystawione po 01.01.2017 r. nie muszą być przekazywane dodatkowo do przedstawiciela. Nie zmieniła się zasada dotycząca przechowywania dokumentów w pojeździe (nadal należy posiadać w pojeździe zaświadczenie oraz umowę o pracę).

6)Przedstawicielem może być firma (lub osoba fizyczna), która rzeczywiście znajduje się we Francji (na przykład inna firma transportowa, 
firma konsultingowa lub kancelaria prawna itd.). Posiadanie jedynie adresu pocztowego nie wystarczy.
Ponadto przedstawiciel musi być w stanie bezzwłocznie przedstawić i przekazać dokumenty wymagane przez służby kontroli. Dokumenty te muszą być sporządzone wcześniej, a nie wystawiane dopiero po przesłaniu zapytania ze strony służb kontroli.

Możliwe jest również przesyłanie dokumentów w postaci elektronicznej, sporządzonych w powszechnie wykorzystywanym formacie (typu .pdf).

7) Od 01.01.2017 r. w zaświadczeniu o delegowaniu, w polu dotyczącym przepisów regulujących prawo pracy, należy wprowadzić francuskie porozumienie zbiorowe dotyczące transportu drogowego towarów lub osób („Convention collective nationale des transports routiers”).

8) Potwierdziły się przekazywane przez OCRK informacje dotyczące możliwości i zasad zaliczania ryczałtu noclegowego do płacy minimalnej w przypadku zapewnienia kierowcy miejsca do spania w pojeździe.

9) Wskazano, że kwota wypłacana tytułem kosztów wyżywienia (dieta) musi zostać wyceniona w sposób obiektywny i możliwy do uzasadnienia w razie kontroli. Nadal obowiązuje zasada, z której wynika, że zwrot wszelkich kosztów np. wyżywienia, nawet jeśli jest wypłacany kwotą ryczałtową nie stanowi części płacy minimalnej.


10) Potwierdzono sposób zaliczania zdarzeń dyspozycyjności w załodze do czasu pracy: 100% w przypadku transportu towarów, 50% w przypadku transportu osób.