Zmiana danych firmy

Działając w imieniu i na rzecz Firmy:
NIP*
Numer Umowy
Osoba zgłaszająca
Imię*
Nazwisko*
Adres email*
Nr telefonu*
zgłaszam zmianę danych Firmy:
dane do zmiany: aktualne dane:
Nazwa Firmy
Adres siedziby Firmy
Adres korespondencyjny
NIP**
* pole obowiązkowe do wypełnienia
** może wiązać się z koniecznością podpisania trójstronnej Umowy Cesji