Dodatkowa emisja CO2 okaże się powodem do zmian w pakiecie mobilności?

Nawet 3,3 mln ton CO2, 704 tony tlenków azotu i 251 ton pyłów rocznie. To bilans dwóch ograniczeń – obowiązkowych powrotów ciężarówek do bazy i ograniczenie kabotażu, wynikających z pakietu mobilności, mających wejść w życie w lutym przyszłego roku. Dane pochodzą z opublikowanych wyników badań, które Komisja Europejska zleciła w celu oceny przypuszczalnych skutków wspomnianych zmian.

19 lutego br. Komisja Europejska przedstawiła raport pokazujący, że obowiązek powrotu pojazdu do jednej z baz eksploatacyjnych w państwie przewoźnika maksymalnie co osiem tygodni od czasu opuszczenia tego państwa, przyczyni się w 2023 roku do 4,6-procentowego wzrostu emisji dwutlenku węgla transportu drogowego.

Należy przypomnieć, że już w trakcie negocjacji nad pakietem mobilności, Komisja Europejska wyraziła obawę, że przywoływane dwa aspekty zmian w obowiązujących regulacjach dotyczących transportu w Unii Europejskiej, uderzają w założenia Europejskiego Ładu. Mimo to, te dwa przepisy nie zostały poddane ocenie wpływu przed przyjęciem pakietu, dlatego Komisja Europejska  zobowiązała się do przeprowadzenia dokładnej oceny ich prawdopodobnego wpływu na klimat, środowisko i jednolity rynek. Zakończone badania zostały przeprowadzone przez niezależnych konsultantów i udostępnione wszystkim zainteresowanym stronom –  państwom członkowskim i Parlamentowi Europejskiemu.

Wyniki są jednoznaczne i wskazują, że obowiązek powrotu dla samochodów ciężarowych oraz ograniczenie kabotażu będą miały negatywne skutki na wzrost emisji  CO2 z transportu i sprzeczne z ambicjami Europejskiego Zielonego Ładu. Analiza przepisu dotyczącego obowiązkowego powrotu pojazdów, w przedstawionym scenariuszu pokazuje, że może on spowodować nadprogramowe przejazdy, skutkujące nawet 2,9 mln ton dodatkowych emisji CO2 w 2023 r. Równocześnie w badaniu koncentrującym się na ograniczeniu kabotażu, szacuje się, że wprowadzony przepis może doprowadzić do dodatkowych 397 000 ton emisji CO2 oraz do potencjalnych negatywnych skutków długoterminowych dla kolejowych i intermodalnych przewozów towarowych.

Dla porównania – biorąc pod uwagę wyniki obu badań, te dwa przepisy mogłyby zatem spowodować do 3,3 mln dodatkowych ton emisji CO2 rocznie, co jest porównywalne z roczną wartością całkowitych emisji z transportu w Estonii.

W oparciu o dane i wyniki badań, Komisja Europejska ma na celu rozpoczęcie dyskusji z państwami członkowskimi, Parlamentem Europejskim i wszystkimi zainteresowanymi stronami na temat możliwych dalszych działań z uwzględnieniem realizacji celów Zielonego Ładu, prawidłowego funkcjonowania jednolitego rynku oraz potrzeby zapewnienia wysokich standardów społecznych i dobrobytu kierowców.

W trakcie naszych szkoleń oraz webinarów informowaliśmy, że ww. ocena skutków jest przeprowadzana, a także zachęcaliśmy do udziału w ankiecie. Nasi eksperci w dalszym ciągu będą śledzić rozwój sytuacji i informować, czy dodatkowa emisja CO2 okaże się powodem do zmian w pakiecie mobilności, którego kolejne zapisy mają wejść w życie w lutym przyszłego roku.

Raporty z KE:

https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2021-02-mobility-package-i-studies_en

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/131db520-72ab-11eb-9ac9-01aa75ed71a1

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/72659808-7ec1-11ea-aea8-01aa75ed71a1