Dobra reputacja. Zakończone postępowanie GITD

Dobra reputacja przedsiębiorcy. Zakończone postępowanie GITD

 

W dniu 15 września 2016 r. wobec przedsiębiorcy wykonującego działalność transportową, na podstawie upoważnienia Głównego Inspektora Transportu Drogowego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie utraty dobrej reputacji przewoźnika.

Postępowanie było następstwem kontroli drogowych. Miało na celu zweryfikowanie, czy dobra reputacja przewoźnika zostaje nienaruszona, a tym samym, czy licencja na transport nie powinna zostać cofnięta*.

Wyjaśnienia Eksperta OCRK i uzasadnienie GITD

Dzięki uczestnictwu Eksperta OCRK Jarosława Łabisza w sprawie, przesłano do GITD obszerne wyjaśnienia wraz ze wskazaniem konkretnych działań, jakie zostały podjęte w kontrolowanej firmie.

W uzasadnieniu Główny Inspektor Transportu Drogowego zwrócił uwagę na współpracę firmy transportowej z profesjonalną firmą zewnętrzną – OCRK.

Ponadto przedsiębiorca podpisał umowę z profesjonalnym podmiotem zewnętrznym tj. OCRK, który to na bieżąco raportuje w zakresie naruszeń oraz przeprowadza wewnętrzne audyty i szkolenia kierowców. We współpracy z podmiotem zewnętrznym zostały stworzone precyzyjne zapisy w regulaminach pracy i płacy aby zdyscyplinować kierowców w zakresie przestrzegania norm socjalnych w transporcie.

Reasumując, organ uznał, że wyjaśnienia oraz przedstawione przez stronę dowody na podjęcie działań wdrażających prawidłową dyscyplinę pracy oraz procedury zapobiegające powstawaniu naruszeń obowiązków i warunków przewozu drogowego, poprzez szkolenia kierowców z zakresu czasu pracy kierowców, regularne kontrole, nawiązanie współpracy z wyspecjalizowanym podmiotem zewnętrznym, przesądzają o istnieniu możliwości poprawy sytuacji u przedsiębiorcy oraz rokują pozytywnie co do jego przyszłej działalności.

Decyzja GITD

Postępowanie zakończyło się pomyślnie, zgodnie z decyzją Głównego Inspektora Transportu Drogowego dobra reputacja przewoźnika pozostała nienaruszona. 

 

dobra reputacja decyzja-gitd

* Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego może zostać cofnięte:

Art. 7d. 1. Wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, nie jest lub przestał być spełniony, jeżeli wobec przedsiębiorcy, zarządzającego transportem lub osoby fizycznej, o której mowa w art. 7c:
1) orzeczono:
a) prawomocny wyrok skazujący za przestępstwa umyślne w dziedzinach określonych w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009,
b) co najmniej dwie wykonalne decyzje administracyjne o nałożeniu kary pieniężnej za naruszenie określone w załączniku nr IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, lub
c) co najmniej dwie prawomocne kary grzywny za naruszenie określone w załączniku nr IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, oraz
2) wydano decyzję o uznaniu, że utrata dobrej reputacji stanowi proporcjonalną reakcję za nałożone sankcje, o których mowa w pkt 1.